Skrivet av: Assar Antonsson | 19 mars 2018

Predikan om Marie bebådelse

annunciation

Predikan om Marie bebådelse

I Faderns, Sonens, och den helige Andes namn, Amen.

Idag skulle jag vilja säga några ord om vår välsignade Frus bebådelse. Det är ett lämpligt tema då vi nästa vecka firar Marie moderskaps fest [11 oktober]. Dessutom befinner vi oss i rosenkransens månad, och det första glädjerika mysteriet är som ni vet just Marie bebådelse, som firas den 25 mars. Då detta är under fastan flyttas alltid denna festdag till en annan dag om den infaller på en söndag. Av denna anledning är det vanligt att prästerskapet inte predikar om Marie bebådelse eftersom dess festdag aldrig infaller på en söndag. Därför vill jag ta tillfället i akt att tala med er om denna den heliga rosenkransens stora mysterium, som är ett centralt mysterium för vår tro, som vi nu skall se.

Marie bebådelse ägde rum den 25 mars, vilket är samma dag som vår Herre dog på. Nu celebrerar Kyrkan inte detta nödvändigtvis varje år på detta datum p.g.a. de regler som rör firandet av påsken, men det datum vår Herre dog var den 25 mars. Och Herrens födelse bebådades, som ni vet, av Ärkeängeln Gabriel. Hans namn på hebreiska betyder ”Gud är min styrka”. Det står i evangeliet att vår Fru var trolovad till den hel. Josef vid denna tid, men vi ser att de ännu inte lever tillsammans. Så vad betyder denna term, ”trolovad”? Det betyder inte att hon bara var förlovad. Begreppet syftar på en sed hos judarna som innefattade en privat vigselceremoni – paret utväxlade äktenskapslöften privat – men de skulle ännu inte leva tillsammans. Senare anordnades ett högtidlig giftermål där brudgummen skulle anlända i en högtidlig procession till brudens föräldrahem och ta med sig henne tillbaka till sitt nya hem. Det finns en referens till detta i Matteusevangeliet och det är liknelsen om de tio jungfrurna som väntar på brudgummens ankomst. Vi kan se en mycket högtidlig ceremoni och brudgummen anländer försenad, så de oförståndiga jungfrurna somnar och deras lampor slocknar, däremot förblir de förståndiga jungfrurna vakna och fyller på sina lampor och när brudgummen anländer går de in i porten med honom. De oförståndiga jungfrurna lämnas utanför. Denna liknelse utspelar sig mot bakgrund av denna sed med den högtidligare ceremonin kontra den enklare ceremonin. Vår välsignade Jungfru och den hel. Josef hade redan utfört den enklare bröllopsceremonin. De var verkligen man och hustru.

Ängeln träder rakt in i Marias hem. Han har mänsklig form. Men det är inte korrekt att säga att han hade en verkligt mänsklig kropp. Han antog mänsklig skepnad och då han var övernaturlig, gick han, precis som vår Herre efter uppståndelsen, genom väggar. Och ängeln säger till henne: ”Var hälsad, full av nåd!” Den grekiska term som den hel. Lukas använder för att säga ”full av nåd” (κεχαριτωμένη, kecharitōménē) betyder ett permanent tillstånd av nådens fullhet, ett tillstånd som började i det förflutna och som fortsätter här och nu. I huvudsak betyder det ”allra högst benådad” eller ”allra mest älskad” i Guds ögon. Och denna term är den bibliska grunden för läran om Marie obefläckade avlelse, ty termen betyder ett ursprungligt och beständigt tillstånd i nådens fullhet som nu fortsätter. [Engelsktalande] protestanter översätter detta på ett ytterst otillräckligt sätt, de säger ”högt gynnade kvinna” [highly favoured woman]. Det är en himmelsvid skillnad mellan att vara en kvinna högt gynnad av Gud, och att vara full av nåd från sin begynnelse. Det är en himmelsvid skillnad ty det har funnits många högt gynnade kvinnor i det gamla testamentet, men den allraheligaste Jungfrun är den enda som av himmelen kallas full av nåd. Ängeln säger ”Herren är med dig”. Det betyder att Gud är med henne på ett mycket särskilt sätt, annars skulle ängeln inte ha sagt så. Om Gud hade varit med henne på det vanliga sättet, på det sätt Han är med varje rättfärdig människa, hade ängeln inte yttrat denna särskilda hälsning. Den heliga skrift är mycket ekonomisk. När någonting sägs är det fullt med mening och betydelse. Detta är en generell sanning om den heliga skriftens beskaffenhet. Ett enda ord eller en enda fras är full av mening; Om ängeln sa det har det en speciell betydelse. Och han tillägger ”Välsignad är du bland kvinnor”. Det betyder att vår Fru är unik bland kvinnor eftersom hon har privilegiet att vara både jungfru och moder. Det står vidare att vår Fru blir förskräckt av ängelns storslagenhet. Änglar gör alltid människor förskräckta. Tänk på änglarna i Betlehem när de uppenbarade sig i skyn och sa ”Ärad vare Gud i höjden och frid på jorden åt människor som har Guds välbehag”, det står att herdarna greps av stor fruktan. Och när de heliga kvinnorna gick till Kristi grav och såg ängeln sitta där blev de rädda. Ängeln var tvungen att säga ”Var inte rädda!” När Sakarias var i templet och ängeln Gabriel uppenbarade sig för honom greps han av fruktan. En ängel är ett mycket mäktigt och kraftfullt väsen. När de uppenbarar sig för människor, uppträder de mycket storslaget och respektingivande. Det är ett väsen vars like vi aldrig har sett tidigare. Även i mänsklig skepnad framträder deras storslagenhet och styrka.

Dessutom blev vår Fru bestört över ängelns överdådiga lovord. Vi måste komma ihåg att vår Fru är fullkomligt ödmjuk. Den ende som är mer ödmjuk än vår Fru, är vår Herre själv. Hur ödmjuk vår Fru än var, var vår Herre oändligt mycket mer ödmjuk i sin helga mänsklighet. men icke desto mindre härskade ödmjukhetens perfektion i det obefläckade hjärta som ängeln beskådar och hon besväras av dessa lovord, hon önskar att vara inget. Den välsignade Jungfruns tre framträdande nåder är hennes ödmjukhet, kyskhet och kärlek till nästan. En kärlek till nästan genom vilken hon ville medverka till mänsklighetens återlösning. Det är passande att dessa hänför sig till henne på ett särskilt sätt då dessa är de tre dygder som präster bör eftersträva: ödmjukhet, kyskhet och kärleken till nästan; dvs. nit för själar. De har således den allraheligaste Jungfrun som sin förebild i dessa dygder. Hon fann nåd inför Gud tack vare sin dygd. Så pass mycket att vi kan säga att hon drar Gud till sig själv. Du kanske invänder med att säga att det ju är Gud som skapade jungfru Maria och benådade henne med allt det som gör henne till den hon är, och det är förvisso helt sant, men förställ dig att du i din trädgård planterar en vacker rosenbuske och gör dig omaket att vattna, tillföra näring och skydda mot allt som kan vara till skada. Du ser till att busken växer i rätt temperatur och under rätt mängd solsken. Busken blommar ut i de vackraste, väldoftande och ljuvligaste tänkbara rosor. Även om det egentligen är tack vare dig som resultatet blir så underbart, glädjer du dig ändå över att rosenbusken är så ljuvlig. Även om Gud skapade vår Fru till sin avbild på ett särskilt sätt, och formade själv henne till sitt tabernakel där Han skulle bo, gläder Han sig ändå åt henne tack vare hennes dygder. Vi skulle kunna säga att hon med sina dygders skönhet drar Gud till sig själv så pass mycket att hon skall bli havande med Gud i sitt sköte. Jesajas profetia infrias därmed i och med bebådelsen; ”Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss”. Den allraheligaste Jungfrun är därför verkligen Guds moder eftersom hennes Son verkligen är Gud. Det är inte korrekt att säga att det gudomliga blev till genom henne, Maria är inte ursprunget till Gud. Gud existerade naturligtvis innan Maria födde Jesus. Men eftersom vi inte kan dela på Kristus – Han har en gudomlig natur och en mänsklig natur oupplösligt och oskiljaktigt (men utan förvandling eller sammanblandning) i en enda person – så kan vi inte heller dela på Maria och hennes havandeskap och nedkomst. Personen som Maria födde var sann Gud och sann människa. Maria födde Jesu gudomliga natur lika mycket som hon födde Jesu mänskliga natur. Således säger vi tillbörligen, rätteligen och sannerligen att Maria är Guds moder. Ängeln säger att barnet som hon ska föda är Guds Son och Han skall rädda världen. Ängeln säger också att Han skal härska i Jakobs hus för evigt. Detta ”Jakobs hus” är Kyrkan. Judarna var på den tiden Jakobs hus. Jakob var Abrahams barnbarn och därmed en av judarnas största patriarker. Faktum är att ”Israel” är ett annat namn för Jakob. Anledningen till att det judiska folket kallas Israel är att det är Jakobs andra namn. Jakobs hus betyder alltså det gamla testamentets egendomsfolk, men de flesta förnekade Jesus Kristus som Messias och strax därefter förstördes Jerusalem och tempeloffren upphörde. Med Kristi korsoffer uppgick det gamla förbundet i, och fick sin uppfyllelse i, det nya testamentet, det nya förbundet. [Pius XII, Mystici corporis Christi, 29] Kyrkan är alltså det nya Israel [Katolska kyrkans katekes, 877], det nya Jakobs hus som förvaltar och bekänner Abrahams och Jakobs messianska tro, och vi kristna är det nya egendomsfolket [Vat. II, Nostra aetate, 4] i egenskap av andliga avkomlingar till Abraham, ”arvingar efter löftet” som den hel. Paulus säger [Gal. 3:26-29]. Kristus börjar sitt styre – i Jakobs hus – i Sin välsignade moders sköte. Detta är Kristus konungens avlelse och Han regerar redan i Marias sköte. Han fortsätter att regera i sitt offentliga liv och han fortsätter sedan att regera genom apostlarna och i hela Kyrkans liv till den yttersta tiden, och Han kommer att fullborda sin regering i Jakobs hus på domedagen då hans kunglighet kommer att vara ytterst uppenbar.

Vår allraheligaste Jungfrus enda tvekan  inför vad ängeln föreslår är det sätt på vilket det ska ske. Hon har avlagt ett löfte om evig jungfrulighet, ett kyskhetslöfte. Detta förstår vi av hennes ordval: ”Jag vet inte av någon man”. Hon skulle inte ha sagt så om hon inte redan tidigare hade lovat Gud sin jungfrulighet. Kom ihåg att hon är gift, ändå säger hon ”Jag vet inte av någon man”. Det är analogt med om du frågar en vän om han eller hon vill ha en drink, och vännen svarar ”Jag dricker inte”, underförstått: ”Jag dricker aldrig, jag har bestämt mig för att aldrig göra det”. Hon säger alltså ”jag vet inte av någon man” fastän hon är gift vilket tyder på ett kyskhetslöfte. Det är så kyrkofäderna alltid har förstått och förklarat denna text.

Vi har all anledning att lovorda Jungfru Marias kärlek sitt kyskhetslöfte, så stark att hon föredrog att hellre vara sitt löfte trogen än att få äran att bli Guds moder. Tänka sig, hon får besök av en ängel som säger att hon kan bli Guds moder – men hon invänder! Invändningen är att hon inte kan kompromissa med sin heliga jungfrulighet. Det är först när ängeln försäkrar att hennes kyskhet inte kommer att kränkas som hon samtycker till att bli Guds moder. Då jungfru Maria blev havande av den helige Ande är vår Herre inte Adams son utan Guds son. Han är den nye Adam men inte son av Adam. Därför ådrog han sig inte, i sin heliga mänskliga natur, Adams arvsynd då arvsynden överförs av fäder, inte mödrar. Kristus är inte son till Adams efterkommande, utan Guds son. Därför säger ängeln, ”Därför skall ock det heliga, som skall födas av dig, kallas Guds Son”. Lägg märke till att han säger ”det heliga”, Sanctum på latin. Detta visar att vår Herre inte endast var en ”helig man” utan snarare Gud själv. St. Bernhard av Clairvaux säger att ängeln kallar Honom ”det heliga” eftersom det egentligen inte finns något lämpligt begrepp att beskriva Honom med  – man kan bara kalla Honom ”det heliga”. Ängeln berättar för jungfru Maria om den hel. Elisabets mirakulösa havandeskap med den hel. Johannes Döparen, en händelse som bekräftar den mirakulösa karaktären i Kristusbarnets avlelse i Marias sköte.

Och här slutar ängeln tala och tystnad infinner sig. Han inväntar vår Frus svar. Om vår Fru ger sitt samtycke kommer den anda personen i den allraheligaste Treenigheten att bli kött i hennes sköte. Det är som om hela mänskligheten väntar tillsammans med ängeln. Hela det förtappade människosläktet, alla som lider under synd, dem som redan har syndat och dem som skall synda, väntar med ängeln på jungfru Marias svar. Vad ska hon säga? Det var den helige Ande som formade Kristi mänsklighet i vår Frus sköte även om det var den andra personen i den allraheligaste Treenigheten som blev kött. Det var den tredje personen som formade Kristi mänsklighet i vår välsignade Fru och gav denna mänsklighet liv, därför säger vi att vår Fru blev ”havande av den helige Ande”, ibland säger vi ”undfått av den helige Ande”, men tanken är ”genom den helige Andes aktiva handling över henne”. Vår Frus svar kommer i form av en ödmjukhetsförklaring: ”Se, jag är Herrens tjänarinna; varde mig efter ditt ord”. Hon säger inte, ‘jag samtycker till att vara Guds moder’ utan endast ‘varde mig efter ditt ord’, dvs. ‘genom att bevara min jungfrulighet vilket du har lovat, enligt ditt ord’. Det är i detta ögonblick som Guds Son blir människa i henne. Lägg märke till att vi knäböjer både i Credo och i det sista evangeliet när det omnämner detta heliga ögonblick. Under den heliga mässan, i Credo, Et incarnatus est, och i det sista evangeliet, Et Verbum caro factum est, knäböjer prästen och hela Kyrkan med honom då detta är historiens heliga ögonblick. På somliga ställen är det sed, åtminstone under min uppväxttid, att knäböja, vart man än befinner sig, under Angelus, när man säger ‘Och Ordet blev kött’.  Detta är vår tros hjärtpunkt, vi hade aldrig blivit återlösta om det inte vore för detta heliga mysterium, vi knäböjer eftersom vi högtidlighåller detta ögonblick som ägde rum vid bebådelsen. Vi knäböjer inför vår Gud som blev människa, ty vår religion är den inkarnerade Gudens religion. Därför knäböjer vi också inför altarets heliga sakrament. När vår Fru blev havande av Gud i sitt sköte fick hon en stor ökning av nåd eftersom värdigheten av att vara Guds moder kräver nåder i proportion till detta, så hon mottog nåder i överflöd, och bebådelsen är därför det ögonblick då vår Fru blev Guds moder. Och vi betygar vår Fru den högsta av vördnad just eftersom hon är Guds moder. Alla hennes andra privilegier, alla hennes andra hederstitlar, alla andra anledningar till varför vi ärar henne, flödar ur detta bebådelseögonblick. Den heliggörande nåden är Guds liv i själen, den gör oss som Gud. Vår välsignade Fru hade denna nåds fullhet då Gud beredde henne till att bli Guds moder. Och så bereder Gud nåder för oss. Låt oss undvika att medvetet sätta hinder i vägen för denna nåd genom kärlek till synd, låt oss snarare likt jungfru Maria dra Gud till oss genom ett liv i ödmjukhet, helig kyskhet – var och en efter sin plats i livet – och i kärlek till nästan.

I Faderns, Sonens, och den helige Andes namn, Amen.

Av: Biskop D.S.

Mer om Marie bebådelse här.

Annonser
Skrivet av: Assar Antonsson | 12 mars 2018

S:t Gregorius den Store

Gregorius1

Idag firas enligt den traditionella romerska kalendern S:t Gregorius den Store (540-604), påve och en av de fyra stora Västerländska kyrkofäderna och Kyrkolärare.

Helige Gregorius Den Stores Mäktiga Bön för en Själ i Skärselden, föregås med ett stort löfte: ”Efter det att man bett följande böner varje dag under en månads tid befrias den själ som man bett för, samma dag som detta fullbordats, även om den själen var dömd till att renas i Skärselden till tidens slut”:

”Herre Jesus Kristus, denna bön ber jag till åminnelse av Din dödskamp, alla Dina Sår, Dina lidanden, Din blodssvett och de fruktansvärda grymheter Du genomlidit av kärlek till oss. Jag bönfaller Dig att offra Ditt blodssvett, Ditt Blod och Dina lidanden till den Himmelske Fadern som gottgörelse för de synder som N. har begått.
Fader vår. Var hälsad Maria.

Herre Jesus Kristus, denna bön ber jag till åminnelse av Din dödskamp, Dina lidanden och Ditt martyrium och allt det som Du har genomlidit för oss, särskilt då Ditt Hjärta brast. Jag bönfaller Dig att offra Ditt martyrium och allt Ditt lidande som gottgörelse till den Himmelske Fadern för alla de synder i tankar, ord, gärningar och underlåtelser som N. ´s själ är skyldig till.
Fader vår. Var hälsad Maria.

Herre Jesus Kristus, denna bön ber jag till åminnelse av den stora kärlek som Du har för människosläktet och som fick Dig att komma från Himmelen till jorden för att gå igenom lidanden, martyriet och själva döden. Jag bönfaller Dig för den kärleks skull med vilken Du öppnade Paradiset för rövaren Dismas, som genom sina synder hade förlorat sin rätt till Ditt Rike, att offra som gottgörelse till Din Himmelske Fader Dina oändliga förtjänster för att N. ´s själ ska befrias från Skärseldens renande lidande.
Fader vår. Var hälsad Maria.

Min kärleksrike Jesus, jag offrar Dig N. ´s själ och ber Dig att rädda och helga E honom/henne genom Ditt lidande, Dina gärningar, dygder, förtjänster, böner, inre och yttre smärtor i Ditt heliga liv, lidande och fruktansvärda död på Korset, Ditt Heliga Blod, som Du utgöt för vår frälsnings och räddnings skull, tillsammans med Ditt Gudomliga Hjärtas förtjänster och Marias, Josefs och alla helgons förtjänster.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

”Från ungefär tiden för påven S:t Gregorius den store [† 604] har vi mäss­texten, dess ordning och struktur som en helig tradition, vilken ingen har dristat sig röra bortsett från oväsentliga detaljer” (Fader Adrian Forte­scue, The Mass: A Study of the Roman Liturgy, 1912, s. 173.)

S:t Gregorius den store blev påve 590 och regerade till sin död 604. Hans ar­bete under dessa fjorton år trotsar nästan all beskrivning. Bland de många vik­tiga reformer han företog märks inte minst de på liturgins område. Hans regeringstid som påve markerar en epok i den romerska mässans his­to­ria, och det är mässan som han lämnade den i arv som vi i allt väsentligt fort­farande har idag. Han samlade det gelasianska sakramentariet till en bok, ute­lämnade mycket, men förändrade lite. Vad vi idag kallar det grego­ri­anska sakramentariet kan inte tillskrivas påven personligen då det bland an­nat innehåller en mässa för hans festdag, men det baseras tvivelsutan på hans liturgireform och inkluderar material skrivet av hans hand.

S:t Gregorius den stores reformer kännetecknas framför allt av trohet till de tra­ditioner som hade mottagits och överlämnats. (Rotbetydelsen av det la­tins­ka ordet traditio är ”överlämnande”, lämna vidare, förmedla eller över­fö­ra. [På svenska har vi verbet tradera, som just betyder att muntligt eller skrift­ligt förmedla, överföra, meddela från släkte till släkte, vidareföra.]) Hans reformer bestod huvudsakligen av förenkling och mer välordnat ar­range­­mang av den befintliga riten – reducering av de böner som varierade med kyrkoåret [mässproprierna] i mässan till tre (kyrkobön/kollektbön, sec­­reta och postkommunionsbön) och reducering av de variationer som un­­der denna tid gjorde sig gällande inom kanonbönen, prefationerna och yt­­ter­li­ga­re former av Communicantes och Hanc Igitur. Dessa variationer hörs fort­fa­rande vid ett fåtal tillfällen såsom jul och påsk. Hans främsta ar­be­­te var säkerligen den romerska kanonbönens slutgiltiga bearbetning. Lek­ti­­onariet gavs också slutgiltig form, men skulle ändock komma att senare un­dergå betydliga förändringar. Mässordinariet enligt 1570 års missale av S:t Pius V (1566-1572) överensstämmer mycket väl, bortsett från smärre tillägg och förstärkningar, med mässordinariet som fastställdes av S:t Gre­gorius den store. Det är också denne påve vi i stor utsträckning har att tac­ka för kodifieringen av den ojämförliga liturgiska sång som bär hans namn.

Den av S:t Gregorius den store reformerade romerska mässan spred sig efter hand och blev förhärskande inte endast i Italien, utan även bortom Al­­perna. Den romerska kyrkans anseende, hennes liturgis sobra natur och det faktum att apostlafurstens och många andra martyrers gravar fanns i Rom, bidrog till att ge den romerska liturgin en stark prägel av autenticitet och auktoritet.

S:t Gregorius, påve, kyrkolärare, den romerska liturgins store patron, bed för oss!

Council of Jerusalem

Konciliet i Jerusalem – föreningen mellan dogm, praxis och andlighet

Av Veronica Arntz

Den katolska trons enighet är sådan att dogm, praxis och andlighet inte kan skiljas från varandra. Medan var och en av dem är distinkt när det gäller deras handlingar, är alla samma i objektet, nämligen Jesus Kristus själv. Alla tre befinner sig inom samma sfär, och de upplyser varandra.

För att förstå hur alla tre är sammanbundna med varandra kan vi läsa om konciliet i Jerusalem som beskrivet i Apostlagärningarna 15, som betraktas som Kyrkans första koncilium. Här, på detta koncilium, finner vi förebilden för hur dogm, praxis och andlighet är beroende av varandra och helt fokuserar på Jesus Kristus. En sådan granskning av Apg 15 är till gagn för oss i det tjugoförsta århundradets Kyrka då vi står inför en kris för att förena dogm, praxis och andlighet.

I Apg 15 sammankallas konciliet i Jerusalem för att lösa en av de första teologiska debatterna i Kyrkan; den om omskärelse. Vid denna tid sprider och predikar Paulus och Barnabas evangeliet, men människor har kommit från Judéen och förklarar för folk att den judiska omskärelsen är nödvändig för hedniska konvertiter (Apg 15:1). Vi läser följande om situationen: ”Då nu en stor tvist uppkom mellan Paulus och Barnabas och dem, beslöt man, att Paulus och Barnabas och några af de öfriga skulle för denna frågas skull fara upp till apostlarne och de äldste i Jerusalem” (Apg 15:2). Somliga sakkunniga tolkar ”en stor tvist” som situationen där Paulus tillrättavisade Petrus, som beskrivet i Galaterbrevet 2. Som Paulus förklarar, ”ty innan några hade kommit från Jakobus, åt han tillsammans med hedningarne, men då de kommo, drog han sig undan och afsöndrade sig af fruktan för dem, som voro af omskärelsen” (Gal 2:12). Med andra ord, Petrus tillrättavisas av Paulus för att han är rädd för dem som håller fast vid omskärelsen, vilket i sin tur resulterar i att han drar sig tillbaka från att äta med hedningar; han upphör att ”bryta bröd” med dem, den tidiga Kyrkans uttryck för firandet av  Eukaristin (Luk 24:30, Apg 2:42). Paulus tillrättavisar Petrus med rätta då det är Kyrkans mission att predika Evangelium för de hedniska folken.

Trots att Petrus här gör fel i sin praxis kan han i egenskap av den förste påven aldrig ofelbart undervisa felaktigt i frågor och tro och moral. Vid konciliet ställer sig således Petrus upp efter att apostlarna och de äldste har diskuterat frågan och säger: ” I män och bröder, I veten, att Gud från de första dagarna bland oss träffade det val, att hedningarne genom min mun skulle höra evangeliets ord och blifva troende. Och Gud, som känner hjärtan, har vittnat genom att gifva den Helige Ande åt dem liksom åt oss; och han har icke gjort någon skillnad mellan oss och dem, då han renade deras hjärtan genom tron. Hvarför fresten I då nu Gud genom att lägga ett ok på lärjungarnes nacke, hvilket hvarken våra fäder eller vi förmådde bära; utan vi tro, att vi varda saliga genom Herrens Jesu Kristi nåd, på samma sätt som äfven de” (Apg 15:7-11).

Efter detta tal ”teg hela mängden” (Apg 15:12) ty nu när Petrus har talat är det sista ordet i frågan.  Petrus har talat om Kyrkans dogm: Hedningarna behöver inte omskäras för att bli frälsta eftersom inte ens judarna har klarat av att bära bördan. Hur kan de förvänta sig att hedningarna ska bära ett ok som inte ens judarna kunde bära? Dessutom har hedningar redan konverterat och låtit sig döpas; t.ex. har Kornelius och hela hans hushåll konverterat och döpts genom den Helige Andes nåd (Apg 10). Av denna anledning tycks det inte nödvändigt att pålägga dem omskärelsens börda. På så sätt hade omskärelsepartiet delvis rätt: Omskärelse är nödvändigt, men det rör sig om hjärtats omskärelse (Jer 31:31-34), i enighet med det nya förbundet, genom att avvisa världen i dopet.

Denna dogmatiska proklamation är inte skild från efterföljande praxis. Efter att Petrus har talat ställer sig Jakob upp och säger i full enighet med Petri uttalande om hedniska konvertiter: ”Därför håller jag före, att man icke skall oroa dem af hedningarne, som omvända sig till Gud, utan man skall skrifva till dem att afhålla sig från afgudarnes besmittelser, från otukt, från det, som blifvit kväfdt, och från blod” (Apg 15:19-20). Jakob tänker praktiskt här: Även om hedningarna inte kommer att bli ombedda att låta omskära sig för att nå frälsning, så finns det somliga seder som de bör avstå från för att betraktas som en del av Kristi Kropp. Precis som judarna inte kan äta av avgudaoffer eller delta i okyska aktiviteter, så måste också hedningarna följa samma regler. Detta är den ”pastorala” tillämpningen av den dogmatiska proklamationen. Petrus är inte ”mjuk” i sin proklamation mot kravet på omskärelse för frälsning; snarare erkänner han fullständigt hedningarnas situation, och Jakob gör vidare tillämpning vad gäller de bruk som hedningarna måste undvika.

Hur är allt detta kopplat till andlighet? För Paulus är korsfästelsen högre än omskärelsen, ty det gamla förbundets lag gavs för överträdelser, eller synd (Gal 3:19). Som Paulus förklarar, ”Och jag lefver, dock icke mera jag, utan Kristus lefver i mig. Men hvad jag nu lefver i köttet, det lefver jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgifvit sig själf för mig. Jag förkastar icke Guds nåd; ty om rättfärdigheten kommer genom lagen, så har Kristus dött till ingen nytta” (Gal 2:20-21). Paulus förklarar här den enkla sanningen att då vi är förenade med Kristus genom Hans korsfästelse, så är den gamla lagen inte längre nödvändig (förutom de tio budorden som är skrivna i varje människas hjärta). Rättfärdiggörelse kommer inte genom omskärelse; snarare blir vi rättfärdiga tack vare Kristi korsfästelse. Således skulle dt vara fel att hävda att hedningarna måste låta sig omskäras för att motta frälsning och rättfärdiggörelse när detta i själva verket kommer ur Kristi korsfästelse. Dessutom minns vi att Petrus upphörde att bryta bröd med hedningarna först när frågan om omskärelse blev ett problem. Eftersom omskärelse inte krävs för frälsning kan hedningarna delta i Eukaristin, vilket innebär att de fullt ut kan vara förenade med Herren.

I den Katolska Kyrkan idag ser vi alltför många exempel på hur man för den ”pastorala omtanken” om och ”beledsagningen” av individens skull särar på dogm, praxis och andlighet. Denna dissonans blir uppenbar i debatterna kring kommunion för ”skilda och omgifta”. Nu senast såg vi denna dissonans i kardinal Marx’ synbara stöd för välsignelseceremonier för samkönade par. Han rapporteras ha sagt att ”det kan inte finnas regler” angående denna fråga, ty beslutet bör fattas av ”en präst eller pastoralarbetare” och beroende av det enskilda fallet. Oavsett om Marx faktiskt har godkänt dessa välsignelser och kommer att praktisera dem i sitt stift eller ej, är det uppenbart att sådana uttalanden är skandalösa för både katoliker och icke-troende. Till förmån för en missförstådd idé om ”pastoralt bruk”, har Marx i själva verket slitit sönder föreningen mellan dogm, praxis och andlighet. Kyrkans dogmer har alltid gjort gällande att även om individer med homosexuell läggning skall älskas och stöttas, så kan dessa läggningar aldrig praktiseras, inte ens i relationer. Istället har Kyrkan alltid kallat dessa individer – ja alla individer – att leva kyskt, då homosexuella relationer strider mot naturrätten.

Kyrkan har alltid praktiserat och kallat till detta liv i kyskhet för alla människor, inklusive dem med homosexuell läggning. Varje annat bruk, som välsignelse av samkönade relationer, strider mot Kyrkans dogmer. I ljuset av Kyrkans beständiga lära skulle det innebära raka motsatsen till pastoral omtanke att tillåta välsignelser av sådana relationer eftersom det inte vore det sant kärleksfulla att göra för dessa individer. Slutligen har Marx i sina uttalanden åsidosatt autentisk andlighet, som skulle ha stöttat dessa individer i att bära sina kors av homosexuella tendenser medan de lever i en kysk livsstil. Att stödja välsignelser av samkönade par stödjer bara villfarelsen att det är bättre att leva i enighet med sina känslor än med verkligheten och Kyrkans läror.

Vad som är nödvändigt i Kyrkan idag är förnyad förståelse för föreningen mellan dogm, praxis och andlighet . Om dessa skiljs från varandra eller om den ena betonas över den andra, kommer det inte finnas någon sann tillämpning av evangeliets budskap. Praxis och andlighet flödar ur dogm; om vi förändrar dogm kommer vi oundvikligen att förändra praxis och hur vi lever den dogmen i vår andlighet. Om vi förändrar praxis kommer det med all sannolikhet leda till en förändring av dogmen.

Låt oss slippa återuppleva S:t Hieronymus uttalande: ”En dag vaknade Kyrkan och fann sig vara ariansk”. Låt oss istället förbli förenade med Kristus genom en förening av dogm, praxis och andlighet.

Källa: One Peter Five

Citat ur NT: ‘Vår Herres Jesu Kristi Nya Testamente: Från Vulgatan Öfversatt af J. P. E. Benelius’. Stockholm 1895

Skrivet av: Assar Antonsson | 08 januari 2018

Reflektioner under Epifania om den kristna kallelsen

RavennaMosaicoDe tre vise männen, mosaik i Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna (500-talet)

Evangelierna berätta mycket lite om de tre vise männen, eller magerna, som tog med sig guld, rökelse och myrra som gåvor från Österlandet för att tillbe det nyfödda Kristusbarnet. Även om traditionen säger att de var tre till antalet – Kasper, Melker och Balthasar – vet vi inte ens detta från Skriften.[1] Det vi vet är att dessa vise män, som var hedningar, följde en stjärna på himlen så att de kunde komma till Betlehem för att tillbe Kristus, Israels konung. När vi reflekterar över magernas berättelse kan vi lära oss något om vårt eget kall, nämligen att Gud kallar oss ut ur vår bekvämlighet för att söka honom på ett radikalt sätt, ut på korsets kungliga väg.

Det gamla testamentet profeterade magernas ankomst, även om profeterna inte kunde veta eller förstå att Gud själv skulle anta mänskligt kött och bli en av oss. En profetia ur Bileams mun, som sändes av Balak för att förbannas Israels folk, berättar om stjärnan som de vise männen kommer att följa: ”Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel” (4 Mos. 24:17). Jesus Kristus, som är Davids son, Jakobs son, är stjärnan som kommer att gå upp och härska över hela Israel. Vidare ger Jesaja 60:1-6 en annan profetia; följande är epistelläsningen ur mässan på Epifania (enligt 1962 års missale). Det kan vara värt att citera hela stycket:

”Stå upp, Jerusalem, var ljus; ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker övertäcker jorden och töcken lägrar sig över folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig. Och folken skola vandra i ditt ljus och konungarna i glansen, som går upp över dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring: alla församlas hos dig; dina söner komma fjärran ifrån, och dina döttrar bida där vid deras sida. Vid den synen skall du stråla av fröjd, och ditt hjärta skall bäva och vidga sig; ty havets rikedomar skola föras till dig, och folkens skatter skola falla dig till. Skaror av kameler skola övertäcka dig, dromedarer från Madian och Efa; från Saba skola de alla komma, guld och rökelse skola de frambära och förkunna Herrens lov”.[2]

Det israelitiska folket får denna profetia när regeras av den den ovärdige kungen Achas. Herren lovar genom Jesaja att folket kommer att få upprättelse och ett ljus. Inte längre skall de vandra i mörker, Herrens ljus kommer att vägleda dem. Dem som har skingrats kommer att samlas igen och han profeterar direkt om de män som kommer från öst som har med sig guld och rökelse för att förkunna Herrens ära. Med andra ord: män som inte är israeliter kommer att förena sig med dem för att ge Gud lov och ära.

Dessa profetior uppfylls med Kristi födelse. De vise männen kom från Österlandet till Herodes i Jerusalem och sade: ”Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava sett hans stjärna i östern och hava kommit för att tillbedja honom”[3] (Matt. 2:2). Vi är bekanta med berättelsen: Herodes, som känner sig hotad av denna nyfödde kung, ber männen att återvända genom Jerusalem när de har hittat den nyfödde kungen så att han också kan tillbe honom, men de vise männen återvänder hem med en annan väg. De citerar till och med profeten Mika, som förutspådde, ”Och du, Betlehem i Judalandet, är ingalunda den ringaste bland Juda furstestäder; ty av dig skall utgå den furste, som skall regera mitt folk Israel”.[4] (Mik. 5:2). Det betyder att de har observerat och lyssnat; De är bekanta med den judiska religionen.

De fortsätter att följa stjärnan tills den stannar över Betlehem och som vi läser i Matteusevangeliet 2:10-11: ”Men när de sågo stjärnan, uppfylldes de av en övermåttan stor glädje. Och de gingo in i huset, funno Barnet med Maria, dess moder, föllo ned och tillbådo det. Och de togo fram sina skatter och framburo sina gåvor: guld, rökelse och myrra”.[5]

Här ser vi att dessa tre hedniska vise män tillber Jesus Kristus, Kung över inte endast  israeliterna utan också över hela universum. Hur kan vi inte erkänna att Jesus är Gud? Ty annars skulle denna tillbedjan inte vara annorlunda än andra hedniska ritualer. Vi finner således uppfyllandet av profetiorna i Gamla testamentet: Kristus har kommit för att rekapitulera allt under sig själv, ty han har kommit för att sammanföra alla människor, även hedningarna, under sitt styre. Det faktum att magerna tillber Kristusbarnet bevisar denna verklighet.

Vad säger denna berättelse om magerna om vårt eget kall? Magerna var villiga att följa stjärnans tecken, om än genom trons gåva, för att tillbe en kung som inte var av deras egen religion – de färdades många långa mil för att visa sin trohet till den nyfödda kungen av Israel. Man kan föreställa sig de offer en sådan resa krävde, dessutom krävdes inte endast fysiska uppoffringar utan även uppoffringar i deras eget intellekt och vilja. De skulle förändras i grunden genom att tillbe den nye kungen; aldrig mer kunde de tjäna gudarna i deras egen religion, vad de än må vara. Också vi är kallade att gå ifrån vår bekvämlighet för att tillbe Kristkonungen. Vi som lever i det nya förbundet vet att vi är skyldiga Kristus allt – vi måste ge Honom hela vårt förstånd, hjärta, själ och väsen. Vi finner denna realitet uttryckt i epifaniamässans kollektbön:

Deus, qui hodierna die Unigenitum tuum gentibus stella duce relevasti: concede propitious; ut, qui jam te ex fide cognovimus, usque ad contemplandam speciem tuae celsitudinis perducamur. Per eumdem Dominum nostrum…

O Gud, som på denna dag genom en stjärnas ledning för hedningarna uppenbarat din enfödde Son, förläna oss nådeligen, att vi, som redan lärt känna dig genom tron, måtte nå fram till åskådning av ditt majestäts härlighet. Genom samme vår Herre…[6]

Vi, som har fått trons gåva, och inte blott en stjärnas tecken, är kallade att begrunda kungens skönhet. Vi är kallade att avvisa synd och Satan så att vi kan tillbe Kristus som kung över universum och över hela våra liv. Gömmer vi oss kanske bakom någon synd så att vi inte behöver ge allt till Kristus? Eller är vi som magerna som villigt gav upp allt för att tillbe Kristus som kung?

Berättelsen om magerna uppenbarar på ett underbart sätt Guds gudomliga försyn. Även på israeliternas tid var det Guds fulla avsikt att uppenbara sin Son för alla nationer och folk, så att alla människor skulle kunna tillbe honom. Hans försyn förutsåg vad som står skrivet till filipperna (2:9-11): ”Därför har ock Gud upphöjt honom och gifvit honom ett namn, som är öfver alla namn, på det att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras, som äro i himmelen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, att Herren Jesus Kristus är i Gud Faderns härlighet”.[7]

Varenda knä – israelitiskt som hedniskt – skall böja sig inför Herren. Låt berättelsen om magerna påminna oss om den vårt kalls sublima karaktär, att också vi som Kristi lärjungar har kallelsen att överlämna våra liv till Kristus och tillbe Honom som kung över universum.

Av: Veronica A. Arntz. Källa: Rorate Caeli

Tillägg ur Latinskt-svenskt Missale för sön- och helgdagar, Stockholm, Katolska bokförlaget, Imprimatur 1934: ”Tretton dagar efter Jul (6 jan.) firar Kyrkan Gudamänniskans uppenbarelse (epiphania, grek. = uppenbarelse). Denna fest har till föremål tre uppenbarelser av Kristi Gudoms härlighet. I Kyrkans liturgi firas nämligen icke blott de vise männens från Österlandet hyllning av Jesusbarnet i Betlehem. På denna dag minnas vi även Herrens dop i Jordan, då Gud Faders röst förkunnade, att Jesus var hans älskade Son, samt det första underverk, varigenom Jesus uppenbarade sin gudomskraft, då han i Kana förvandlade vatten till vin. Epifaniafesten är den äldsta av alla kyrkofester bortsett naturligtvis från Påsk och Pingst, äldre än själva Julen. Festen firas därför med en högtidlig och oföränderlig oktav. Då de vise männen från Österlandet stå såsom de första representanterna för de troende ur hednafolken, har ”Heliga tre konungars dag” jämte oktav i hela Kyrkan, och i synnerhet i Rom, fått karaktär av missionsfest. Mellan Epifania och söndagen Septuagesima följer ett växlande antal söndagar, högst sex. Ju kortare tiden före Septuagesima är, desto längre blir i samma år tiden efter Pingst. De söndagsmässor, som icke få plats på söndagarna efter Epifania, bliva därför överförflyttade till kyrkoårets slut”.

[1] Påve Benediktus XVI, Jesus of Nazareth: Infancy Narratives (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2012), 89 ff.

[2] Latinskt-svenskt Missale för sön- och helgdagar, Stockholm, Katolska bokförlaget, Imprimatur 1934, sid. 60.

[3] a.a., sid. 61.

[4] a.a., sid. 62.

[5] a.a., sid. 62-63.

[6] a.a., sid. 59.

[7] Vår Herres Jesu Kristi Nya Testamente, från Vulgatan öfversatt af J. P. E. Benelius, Stockholm, 1895.

Skrivet av: Assar Antonsson | 28 oktober 2017

Kristus konungens fest, sista söndagen i oktober. En kort betraktelse.

Christ-the-King4
Mina kära vänner och trogna!

Den vackra festen Kristus Konungen, som firas den sista söndagen i oktober, är lika gammal och vördnadsvärd som Kyrkan själv, även om den inte infördes i den universella kalendern förrän 1925 av påven Pius XI. I sin encyklika Quas Primas, om Kristi sociala kungadöme, ger denne påve oss huvudskälet till varför han ville att den högtidliga festen Kristus Konungen skulle firas liturgiskt. Skälet är att man i vår tid antingen medvetet ignorerar eller åsidosätter läran om Kristi kungadöme, såsom något som tillhör det förgångna. Vår Herres naturliga rätt att regera över nationerna[1] och i allas hjärtan förnekas av Kyrkans gudlösa fiender eller ignoreras av dem som har gett efter för religiös liberalism och indifferentism.[2] Så var det inte under många århundraden, när de europeiska nationer som utgjorde kristenheten alla underkastade sig Jesu Kristi milda ok.

Under trons århundraden förstod alla kristna, inklusive kungar och furstar, mycket väl vad Kristi kungadöme innebar. Såväl den sociala som den andliga ordningen var genomsyrad av en anda av undergivenhet och lydnad mot Jesus Kristus, konungarnas konung. Mina kära vänner, det är nödvändigt att samhället och familjen återfår denna anda.[3]

Låt oss nu betrakta Kristi konungadöme såsom vi finner det i den heliga Skrift och i Traditionen. Bibeln ger oss många bevis på Kristi konungadöme, både i gamla och nya testamentet. I gradualpsalmen i dagens mässa från psalm 71:8, 11 läser vi: ”Han skall härska från hav till hav och från floden ända till jordens yttersta gräns. Och alla jordens konungar skola tillbedja Honom, alla folk skola tjäna Honom”. Hallelujaversen i Kristus Konungens mässa är tagen från profeten Daniel 7:14: ”Alleluja, alleluja. Hans makt är evig makt, som icke skall fråntagas Honom, och Hans rike skall icke sönderfalla. Alleluja”. Dagens kyrkobön (Oratio) lyder: ”Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, världsalltets konung, velat förnya allt, giv nådeligen, att alla folk och nationer, vilka genom syndens elände blivit splittrade, måtte underkasta sig dens mildaste herravälde, vilken med dig lever och regerar i den Helige Andes enhet, från evighet till evighet”. I nya testamentet beskriver evangelierna den underbara rörande scenen där det nyfödda barnet i Betlehem, Gud inkarnerad, tillbeds av sin jungfruliga moder och den helige Josef. Senare anländer de vise männen, jordiska kungar, för att tillbe det gudomliga barnet och på så sätt vittna för kommande generationer om Kristi kungavälde. Jordiska kungar som erkänner sin himmelske kung! Festdagens evangelium ur Johannesevangeliet visar oss att Kristus själv bekräftar att Han är konung. Vår Herre svarar Pilatus, som hade frågat honom om Han var konung: ”Du säger det själv, att jag är en konung” (Joh.18:37).

Men vad är källan till Kristi kungadöme? Källan är trefaldig. För det första är Kristus konung därför att Han är universums Gud och skapare. Han råder över alla ting: andliga och materiella, synliga och osynliga. För det andra är Kristus konung därför att han har en mänsklig natur som har förenats med den gudomliga naturen. Genom denna mystiska och obeskrivbara förening av Kristi mänskliga natur med Gudomen, har Kristus som människa höjts över alla andra skapade varelser. Därför är Han i sanning kung över hela skapelsen. Slutligen är Kristus konung därför att Han är mänsklighetens återlösare, som befriat oss från syndens och djävulens slaveri med det oändligt höga priset av sitt blod. Kristus bevisar att Han är konung genom att använda den trefaldiga makt som alla kungar traditionellt haft: Han skriver lagar som vi måste lyda för att nå himlen. Han kommer att döma oss, först individuellt efter döden och sedan tillsammans med hela mänskligheten i den allmänna domen, när Han kommer tillbaka till jorden. Han har också makt att straffa oss, om vi skulle förolämpa Honom genom synd.

Mina kära vänner, nu måste vi undersöka hur detta kungadöme är beskaffat. Det är uppenbart att Kristi kungadöme är universellt. Det sträcker sig över individer och över samhällen. Det kan inte finnas någon aspekt av det mänskliga livet, vare sig religiös, politisk, ekonomisk eller privat (familjen), som inte hamnar under Kristus Konungens jurisdiktion och inflytande. Detta universella kungadöme är emellertid främst ett andligt rike, ty Kristus vill framför allt regera i våra hjärtan. ”Mitt rike är inte av denna världen”, svarade Kristus Pilatus. Han menade att Han ville upprätta sitt rike över våra sinnen och våra viljor, så att hela den mänskliga naturen underordnas Honom.

Hur underordnar vi oss Kristus Konungen och hur finner vi och inträder i Hans rike, då varje kung ju måste ha ett rike? Kristi kungadöme, eller rike, är först och främst Hans Kyrka[4] och genom dopet är vi alla medlemmar i Kyrkan och därigenom lemmar i Kristi mystiska kropp. Som katoliker är vi alla Kristus Konungens undersåtar. Men en jordisk kung har en tron och ett hov där han tar emot sina undersåtar, lyssnar på deras önskemål och tillmötesgår dem. Mina kära vänner, var finner vi Kristus Konungens tron och var är Hans hov där han tar emot sina gäster och undersåtar? Kristi tron är tabernaklet och det är genom att tillbe det heliga sakramentet som vi bevisar Honom vår undergivenhet och lojalitet. Kristus regerar i tabernaklet eftersom han redan har härskat på korset och det är genom korset som Han har vunnit sitt rike och besegrat sina fiender; ”och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig.” (Joh. 12:32).

Det är till det heliga mässoffret, som ju är en fortsättning på korsoffret, som Kristus vill dra hela mänskligheten och där ta emot deras ödmjuka undergivenhet, ge dem sin överflödande nåd och bota dem från allt det onda. Utan mässoffret kan det inte finnas någon verklig fred, varken i våra familjer, i samhället eller mellan folken. Kära vänner, Kristus vill dra oss alla till sig på korset. Men vem var den första som erkände Jesus som Konung, om inte den saliga jungfrun Maria, som var närvarande när hennes gudomlige Son korsfästes. Vad kan hon väl tycka om de synkretistiska[5] och indifferentistiska krafter och rörelser som strävar efter att slå ihop alla religioner – dessa rörelser som inte erkänner Kristus som konung och som mänsklighetens ende frälsare? Hur kan nationer och folk hoppas att finna enhet och fred om de inte underordnar sig Kristus och inträder i Hans rike? Guds Moder skulle aldrig godkänna någon rörelse som inte erkänner hennes Son som universell konung, som ensam är värd att prisas och som ensam kan ge oss sann och varaktig fred.

Som katoliker är vi skyldiga att bekänna vår tro på Kristi kungadöme, särskilt i dag, när sekulariseringen och liberalismen är så utbredda och Kristi rätt att härska över samhälle och individ förnekas.[6] Vi kan visa denna tro genom att delta i mässan med större iver och andakt. Låt oss slutligen vända oss till den saliga jungfrun, i vetskap om att eftersom hennes Son är kung, så är hon också drottning. Det Jesus har av naturen, det har hon av nåd. Hon är nådens tron. Må hon leda oss alla till sin gudomlige Son, Jesus, och må den dag då hennes obefläckade hjärta triumferar inleda Kristus Konungens sociala kungadöme.

Med vänliga hälsningar i Jesus och Maria
Fader B. King

[1] ”Nationerna kommer genom det årliga firandet av denna fest att påminnas om att inte endast privata individer utan också härskare och furstar är skyldiga att betyga offentlig ära och lydnad till Kristus”. Pius XI, Quas Primas.

[2] Indifferentism kallas i romersk-katolska kyrkan det kätteri enligt vilket en religion inte kan anses som bättre än någon annan, utan fastmer att de olika religionerna kan anses som likvärdiga och parallella vägar till människans frälsning. Fördömdes 1832 av påven Gregorius XVI i bullan Mirari Vos. Källa: Wikipedia.

[3] ”När människor väl erkänner, både i det privata och i det offentliga livet, att Kristus är konung, kommer samhället äntligen att få de stora välsignelserna i form av sann frihet, välordning och harmoni.” Pius XI, Quas Primas.

[4] ”Låtom oss bedja, högtälskade, för Guds heliga Kyrka, att vår Gud och Herre måtte nådigt bevara henne i fred och enighet över hela världen, underlägga henne alla furstendömen och makter och förunna oss att i ett stilla och fridfullt liv prisa Gud, den allsmäktige Fadern.” – Den första av de stora förbönerna i långfredagsliturgin (Missa Praesanctificatorum, de förut förvandlade offergåvornas mässa) enligt  den romerska ritens extraordinära form.

[5] Synkretism är ett teologiskt begrepp med betydelsen religionsblandning, eller att en religion under nytt namn utvecklas genom inhämtande av det ”bästa” från två eller flera etablerade religioner (se exempelvis manikeism). Vanligt i historien när kulturer möts och religioner blandas. [Voodoo, Palo, Santa Muerte och Santería är andra av katolska kyrkan fördömda exempel] Förekommer ofta i moderna religionsbildningar och strömningar som New Age. Cao Dai, som bildades i Vietnam på 1920-talet, har en brokig samling helgonfigurer, inklusive Karl Marx och Victor Hugo. Synkretism är även en komponent i swedenborgianismen. Källa: Wikipedia

[6] Så länge som nationer förolämpar vår älskade Frälsares namn genom att undertrycka varje omnämnande av det i sina regeringssammanträden och parlament, måste vi allt mer högljutt utropa Hans konungsliga värdighet och makt och desto mer allmänt hävda Hans rättigheter”. Pius XI, Quas Primas.

Den heliga Birgittas bön till Kristkonungen:

O min Herre Jesus Kristus, du är sannerligen alla änglars och människors överhuvud och en värdig konungarnas Konung och alla herrars Herre, eftersom du förrättar alla dina verk av sann och outsläcklig kärlek. Emedan du har låtit kröna ditt välsignade huvud med en törnekrona, därför vare ditt huvud prisat, och skall kosteligen smyckas med det kejserliga diademet. Och himmel och jord, havet och allt som skapat är, måtte i evighet vara ditt herravälde och din makt underdånigt och lydaktigt. Amen. (Källa: Oremus – svensk katolsk bönbok. Tredje upplagan, Stockholm 1940)

Labarum har tidigare skrivit om Kristus Konungens fest, här och här.

Skrivet av: Assar Antonsson | 21 oktober 2017

Salige Karl, 21 oktober

Karl
Salige Karl, kejsare av Österrike och apostolisk konung av Ungern, katolsk monark av Guds nåde, sitt folks glädje och stolthet, fredsstiftare och förebild för regenter, försvarare av Kyrkan och endräkt i kristenheten, offer för internationella krigsprofitörer och fiender till det katolska Europa. Ora pro nobis!

Hemsida: emperorcharles.org

Artikel på Katolsk Observatör: katobs.se/art_karlI.htm

Skrivet av: Assar Antonsson | 17 oktober 2017

Ett land har rätt till sina gränser

”Får gränser kontrolleras? Ja, varje land har rätt till kontroll över sina gränser, vem som kommer in och vem som lämnar, och länder som är i fara – för terrorism och liknande – har än större rätt till kontroll…”

Dessa ord av påven Franciskus i en intervju i spanska El País den 22 januari [2017], kom sannolikt som en överraskning för dem, både katoliker och icke-katoliker, som förutsatte att Kyrkan engagerar sig för oreglerad invandring. Ändock återspeglar den helige faderns ord Kyrkans beständiga lära, sprungen ur naturrätten, att nationen är en förlängning av familjen. Som påven St. Johannes Paulus II skrev i sin sista bok, Minne och identitet: ”Termen ‘nation’ betecknar en samhällsgemenskap hemmahörande på ett visst territorium och utmärker sig genom sin kultur. Katolsk sociallära håller både familjen och nationen för naturliga samhällen, inte resultatet av blott konvention”.

Nationens allmänna bästa
Liksom en familjefar inte bara har rättigheten utan också skyldigheten att beskydda dem under sitt ansvar, så har de vederbörliga och lagenliga myndigheterna i en stat skyldighet att använda sin makt för att främja nationens allmänna bästa. Skulle försiktighetsskäl – såsom fara ”för terrorism och liknande” – göra gällande att restriktioner för invandring ligger i det allmännas bästa, har dessa myndigheter inte bara rättigheten utan också skyldigheten att införa sådana restriktioner.

Som den katolska katekesen säger:

”De politiska myndigheterna kan med hänsyn till det allmänna bästa som de har omsorg om ställa rätten till invandring under olika rättsliga villkor, framför allt när det gäller invandrares plikter mot sitt nya land. Invandraren skall med tacksamhet respektera sitt värdlands materiella och andliga arv, lyda dess lagar och bidra till dess uppgifter” (2241).

Om vi följer logiken i påve Franciskus ord, (som inte bara återspeglar orden i katekesen utan även hans två omedelbara föregångares ord i deras årliga budskap för ‘Världsdagen för migranter och flyktingar’ liksom i deras andra skrifter på ämnet) så följer att dem som bestrider att ett land har rätt att kontrollera sina gränser, bestrider att landet har rätt att existera. Detta eftersom ett land utan viss kontroll över sina gränser i själva verket saknar gränser.

Allt detta tycks så uppenbart, inte enbart utifrån naturrätten utan även sunt förnuft, att man kan undra varför någon skulle förmoda att Kyrkan är för oreglerad invandring. En del av förklaringen ligger i den betoning som ofta läggs på en separat men relaterad aspekt av kyrklig lära: Nämligen den personliga rätten att migrera som härrör från människans inneboende värdighet.

Men medan rätten att migrera berör behovet av att tillåta någon i en svår situation att lämna sitt ursprungsland (och att ta med sig dem som står under dennes omsorg, framför allt familjen), betyder det inte en oinskränkt rätt att bosätta sig varhelst han önskar. Som katekesen säger (återigen i paragraf 2241): ”Bättre ställda länder är förpliktade att i möjligaste mån ta emot främlingen som söker trygghet och levnadsvillkor som han inte kan finna i sitt hemland” (kursivering tillagd).

Som uttrycket ”i möjligaste mån” gör klart är skyldigheten för att land att ta emot invandrare inte absolut, och den är delvis begränsad av kravet att mottagarlandets myndigheter agerar i sitt eget folks allmänna bästa. Mottagarlandets medborgare har rättigheter som följer av deras inneboende mänskliga värdighet. I sitt budskap till den 87:e ‘Världsdagen för migranter och flyktingar’ år 2001 sammanfattade påven St. Johannes Paulus II kortfattat dessa rättigheter:

”Följande är de specifika rättigheterna till sitt eget land; att leva fritt i sitt eget land; att leva tillsammans med sin egen familj; att ha tillgång till det som är nödvändigt för ett värdigt liv; att bevara och utveckla sitt etniska, kulturella och språkliga arv; att offentligt bekänna sig till sin religion; [och] att under alla omständigheter erkännas och behandlas enligt sin värdighet som människa”.

Kulturell stabilitet
Överallt i Johannes Paulus skrifter om migration och nationalitet (inklusive Minne och identitet), liksom i påve Benedikt XVI:s skrifter, upprepas detta tema: kulturell stabilitet och bevarande av nationell identitet är element i det allmänna bästa som måste tas med i beräkningen när ett land bestämmer sin migrationspolitik.

Således  fortsatte Johannes Paulus sitt budskap till den 87:e ‘Världsdagen för migranter och flyktingar’ år 2001:

”Utövandet av en sådan rättighet [alltså rätten att invandra till ett visst land] ska regleras, eftersom en urskiljningslös utövning kan vara skadlig och till förfång för det allmänna bästa och samhället som tar emot invandraren”.

En annan del av svaret på det vanligt förekommande förmodandet att den Katolska Kyrkan arbetar för obegränsad invandring kommer från Kyrkans diskussion om hur invandraren som redan har släppts in i ett visst land ska behandlas. I katekesen (återigen i paragraf 2241) finner vi följande uppmaning: ”Samhällets myndigheter skall se till att den naturliga rätt som ställer en gäst under värdens beskydd respekteras”.

När Kyrkan talar om att ”välkomna invandraren” förmodar hon det faktum att invandringen redan har skett. Kristen nästankärlek kräver att vi alla behandlar alla dem vi kommer i kontakt med, med den värdighet som de förtjänar. Detta berör alltså inte så mycket frågan om migrationspolitik (dvs. vem som får komma in i landet och under vilka förutsättningar), utan hur invandrare ska behandlas när de väl har blivit insläppta.

I denna kontext har påvarna Franciskus, Benediktus och Johannes Paulus alla diskuterat det verkliga problemet med ekonomiskt utnyttjande av invandrare, däribland sexuellt utnyttjade av kvinnor och barn, som alltför ofta drabbar dem som flytt sina hemländer för att undvika krig eller svält. Kyrkan har också påpekat att migration ofta är en desperat reaktion på en samhällskollaps i migrantens hemland och att konkreta åtgärder bör vidtas för att göra migration mindre nödvändig.

Som påve Benediktus skrev i sitt budskap till ‘Världsdagen för migranter och flyktingar’ år 2013:

”Redan innan rätten att migrera måste man på nytt bekräfta rätten att inte migrera, det vill säga att stanna kvar i sitt hemland; som [dåvarande] salige Johannes Paulus II fastställde: ‘Det är en grundläggande mänsklig rättighet att leva i sitt eget land. Denna rättighet blir emellertid verkningsfull endast när de faktorer som driver människor att emigrera ständigt hålls under kontroll'”.

En finstämd balans
Flyktingkriser som orsakas av krig, hungersnöd och annan ekonomisk förödelse kan inte lösas genom att kräva att andra länder öppnar sina gränser utan att ta vederbörlig hänsyn till sina egna länders allmänna bästa. Man måste sträva efter att ta itu med förhållandena i flyktingarnas hemland som ledde till att man ville migrera till att börja med. Migrationspolitik måste alltså bringa i jämvikt mellan ett lands plikt att främja sitt lands allmänna bästa och plikten att hjälpa andra i nöd, samtidigt som man säkerställer att de som faktiskt får invandra behandlas med den värdighet som alla finns i alla människor. Eller som påven St. Johannes Paulus II uttryckte det i sitt budskap till ‘Världsdagen för migranter och flyktingar’ år 2001:

”Utmaningen är att kombinera det välkomnande som tillkommer alla människor, särskilt de i nöd, med en beräkning av vad som är nödvändigt för att både lokalbefolkningen och de nyanlända ska leva ett värdigt och fridfullt liv”.

Den kloka tillämpningen av alla dessa konkurrerande rättigheter och skyldigheter tillkommer varje lands behöriga myndigheter och börjar, som påve Franciskus sade, med ”rätt till kontroll över sina gränser”.

Scott Richert är ansvarig redaktör för Chronicles: A Magazine of American Culture och katolicismkännare på About.com

Källa.

Skrivet av: Assar Antonsson | 09 oktober 2017

S:t Abraham, stamfader och patriark

Abraham

Idag firar det traditionella romerska martyrologiet det gamla testamentets främsta helgon. Först i martyrologiet, ”Denna dag, den nionde dagen i oktober”, står biskop S:t Dionysius av Paris samt hans följeslagare, prästen Rusticus och diakonen Eleutherius. Men omedelbart efter står det: ”På samma dag, åminnelsen av den helige patriarken Abraham, fader till alla troende”.

Abrahams titlar i martyrologiet – ”helig patriark” och ”fader till alla troende” – genljuder vad mässans kanonböner kallar honom: Patriarchae nostri Abrahae, ”vår patriark Abraham”. Dessa titlar påminner oss om att Abrahams vördas som ”de trofastas fader”. Abrahams liv återges i Första Moseboken, som säger att han var en kaldeisk hövding i Mesopotamien som levde ca 2000 f.Kr. (ca elva århundraden efter Noa och syndafloden enligt den grekiska Septuaginta-texten) när Gud kallade honom att lämna sitt hedniska land och migrera till Kanaan. I Första Moseboken säger Moses att Gud välsignade Abraham med oräkneliga ättlingar i biologisk och genealogisk betydelse, vilket gör honom till stamfader inte endast för israeliterna utan även för andra folk i mellanöstern såsom edomiterna, ismaeliterna och midjaniterna. Men medan många katoliker idag kan spåra sitt etniska ursprung tillbaka till judarna och deras abrahamitiska kusiner, är det inte pga att de kan spåra sin genealogi tillbaka till Abraham som katoliker erkänner honom som Patriarchae nostri – ty vi kommer ihåg det gamla testamentets sista profet, S:t Johannes Döparen, som varnade sina trosfränder:

”Och menen icke, att I kunnen säga inom eder själfva: Vi hafva Abraham till fader; ty jag säger eder: Gud kan af dessa stenar uppväcka barn åt Abraham” (Matt. 3:9).

En persons frälsning är inte på något sätt beroende av huruvida man kan spåra sin släkt tillbaka till Abraham. När Gud lovade Abraham, ”Och jag skall låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden skall också dina efterkommande kunna räknas” (1 Mos. 13:16) var det inte bara ett löfte om oräknelig biologisk avkomma, utan än mer en deklaration från den allsmäktige att var och en som tar emot trons övernaturliga nåd blir en andlig ättling till den trogne Abraham. Detta är anledningen till att den hel. Paulus bekräftar att Guds löften till Abraham inte endast tillhör hans genealogiska efterkommande, utan framför allt alla som har tro, som är Abrahams andliga ättlingar. Som den hel. Paulus skriver till kyrkan i Rom:

”Därför är det de af tron, på det att af nåd löftet må stå fast för alla efterkommande, icke för dem allenast, som äro af lagen, utan äfven för dem, som äro af Abrahams tro, hvilken är allas vår fader – såsom det står skrifvet: Jag har satt dig till fader för många folk – nämligen inför Gud, på hvilken han trodde, och som gör de döda lefvande och framkallar det, som icke är, liksom det, som är” (Rom. 4:16-17).

Den hel. Paulus påminner oss också om de löftena till Abraham var messianska löften, och därför vet vi att Abrahams tro i huvudsak var på den utlovade Messias som skulle rädda mänskligheten från synd och död. Den hel. Paulus förklarar detta i sitt brev till galaterna:

”Ty alla ären I Guds barn genom tron i Kristus Jesus; ty I alla, som blifvit döpta till Kristus, hafven iklädt eder Kristus. Här är icke jude eller grek; här är icke träl eller fri; här är icke man eller kvinna; ty I alla ären ett i Kristus Jesus. Men ären I Kristi, då ären I Abrahams ätt och arfvingar efter löftet” (Gal. 3:26-29).

Det är specifikt Guds löfte till Abraham, att alla jordens nationer i honom och i hans ätt ska bli välsignade, som vår Fru påminner sig om vid bebådelsen, när Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. I sin Magnificat förklarar den heliga Jungfrun i all tydlighet att hennes havandeskap med Messias var uppfyllelsen av löftena till Abraham: ”Han antager sig sin tjänare Israel och ihågkommer sin barmhärtighet, såsom han har talat till våra fäder, till Abraham och hans efterkommande evinnerligt” (Luk. 1:54-55). Detta upprepas med än större tydlighet av den hel. Sakarias, S:t Johanns Döparens far, som bad i sin Benedictus:

”Högtlofvad vare Herren, Israels Gud; ty han har besökt sitt folk och skaffat det frälsning. Ett frälsningens horn har han upprättat åt oss i sin tjänare Davids hus, såsom han har talat genom sina heliga profeters mun ifrån fordom tid: en frälsning från våra fiender och ur alla deras hand, som hata oss, för att göra barmhärtighet med våra fäder och minnas sitt heliga förbund, den ed, han har svurit vår fader Abraham, att gifva oss, att vi, frälsta ur våra fienders hand, må tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom i alla våra dagar” (Luk.1:68-75).

De abrahamitiska löftena var ett evigt och ovillkorligt förbund som Gud ingick, ett förbund som, såsom S:t Johanns Paulus II påpekade, aldrig har återkallats och aldrig kan återkallas då det är grundat på Guds löfte att den trogne Abraham skulle bli anfader till Messias, världens frälsare. Det är därför som den hel. Matteus gör sig mödan att visa att Jesus är ”Davids son, Abrahams son” (Matt. 1:1), och börjar sitt evangelium med en stamtavla som börjar med patriark Abraham och fortsätter genom kung David och avslutas med Jesus Kristus. Det är alltså uppenbart att en persons frälsning inte beror på genealogisk härstamning från Abraham utan på Kristi genealogiska härstamning från Abraham, vars liv allegoriskt förebådade hans ättling Jesu liv. Det var Abrahams messianska tro – en tro på att, trots att han saknade legitima söner och arvingar, det ändå skulle bli genom hans avkomma som Gud skulle sända Messias, den utlovade ”säden” som skulle krossa ormens huvud – som gör att han förtjänar titeln ”fader till de troende”. Löftena till Abraham är de ”bättre löften” på vilka det nya förbundet självt har som grund (Heb.8:6) och det är därför som Kyrkan, när hon i mässoffret frambär det nya och eviga förbundets blod, trons mysterium, påminner om det offer som vår patriark Abraham frambar till Gud.

Hela hoppet om frälsning för våra forna fäder var grundade på Abrahams messianska tro, och det är därför, som S:t Thomas Aquino förklarar, som judarna gav namnet ”Abrahams sköte” (Luk. 16:22) för Limbus Patrum – Fädernas limbo, den ”förgård” till helvetet där de gammaltestamentliga helgonens själar väntade på den utlovade Messias. Alla dem som dog i hoppet om den utlovade Messias hamnade i Abrahams sköte och bevarades så att säga trygga i hans trogna hjärta till herren Jesu ankomst, som räddade dem med den efterlängtade frälsningen när Han nedsteg till dödsriket och förde upp dem till himmelen. Också vi bör, liksom fäderna, grunda vår fasta tro och vårt fasta hopp på Abraham, de troendes urbild och andlige fader, och söka följa i hans fotspår. Som den hel. Paulus skrev till hebréerna:

”Genom tron lydde den, som kallas Abraham, att utvandra till det land, han skulle få i arf; och han utvandrade utan att veta, hvart han gick. Genom tron vistades han i löftets land, såsom i ett främmande, och bodde i tält med Isak och Jakob, medarfvingarne till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarne, hvilkens byggmästare och grundläggare Gud är. Genom tron fick äfven den ofruktbara Sara kraft till att utöfver ålderns gräns mottaga en lifsfrukt, emedan hon höll den för trofast, som hade gifvit löftet. Därför framgingo ock af en ende, och därtill en ålderssvag, afkomlingar, talrika såsom himmelens stjärnor och oräkneliga såsom sanden vid hafvets strand. I tron dogo alla dessa och fingo ej det, som löftena lofvade, utan sågo och hälsade det på afstånd, bekännande om sig, att de voro främlingar och gäster på jorden. Ty de, som säga sådant, tillkännagifva, att de söka efter ett fädernesland; och om de hade tänkt på det, från hvilket de utvandrat, så hade de ju haft tid att vända tillbaka; men nu trakta de efter ett bättre, det är, det himmelska; därför blyges icke Gud vid att kallas deras Gud; ty han har beredt åt dem en stad. Genom tron offrade Abraham Isak, när han sattes på prof, och offrade den enfödde, han, som hade fått löftena, till hvilken det var sagdt: I Isak skall din ätt uppkallas; ty han tänkte, att Gud är mäktig att äfven uppväcka från de döda; hvarför han ock åter fick honom till en förebild” (Heb. 11:8-19).

Må vår patriark Abrahams förböner och förtjänster hjälpa oss till vårt himmelska hemland.

Alla heliga patriarker och profeter,

Bed för oss!

Bibelcitat: Vår Herres Jesu Kristi Nya Testamente, från Vulgatan öfversatt af J. P. E. Benelius (Stockholm, 1895).

Källa.

För katoliker runtom i världen fortsätter väntan på att de två återstående ”Dubia-kardinalerna” ska utfärda den utlovade ”formella tillrättavisningen” av påve Franciskus vad gäller Amoris Laetitia. Men idag (23 september), på festdagen för Vår Fru av lösen (”BMV de Mercede”) och Vår Fru av Walsingham, i vad som har beskrivits som en ”epokgörande handling” som saknar motstycke sedan medeltiden, har en grupp katolska präster och akademiker på egen hand tagit ett liknande initiativ och offentliggjort ett ”sonligt tillrättavisande” som ursprungligen levererades till påven den 11 augusti. Denna Correctio finns nu på engelska, spanska, franska och italienska, tillsammans med bilagor och en lista på signatärer, på en för ändamålet upprättad webbsida: correctiofilialis.org

För att föregripa invändningar från dem som hävdar att enkla präster och lekmän saknar möjligheter att tillrättavisa en påve, klargör författarna sitt syfte:

”Som undersåtar saknar vi mandat att till Ers Helighet utfärda den form av tillrättavisning genom vilken en överordnad vinner sina undersåtars lydnad genom hotet eller utfärdandet av straff (se Summa Theologiae 2a 2ae, 33, 4). Vi utfärdar istället denna tillrättavisning för att skydda våra medkatoliker – samt dem utanför Kyrkan, från vilka kunskapens nyckel inte får tas bort (se Luk. 11:52) – och hoppas därigenom att förhindra fortsatt spridning av läror som av sig själva tenderar till helgerån av alla sakrament och omstörtning av Guds lag.”

Brevet tar också ett steg utan motstycke genom att använda begreppet ”kätteri” med avseende på inte endast möjliga tolkningar av den apostoliska exhortationen Amoris Laetitia, utan även på påvens ”ord, gärningar och underlåtelse” under den senaste tiden.

”Allraheligaste Fader”, inleder brevet, ”Med djup sorg, men manade av tro på vår Herre Jesus Kristus, av kärlek till Kyrkan och påvedömet och av sonlig tillgivenhet till Dig själv, nödsakas vi till att rikta ett tillrättavisande till Ers Helighet på grund av spridningen av kätterier åvägabringade av den apostoliska exhortationen Amoris Laetitia och av Ers Helighets andra ord, gärningar och underlåtelse”.

Det 25 sidor långa dokumentet, som levererades tillsammans med 40 underskrifter, har fortsatt att vinna stöd medan dess existens hölls hemlig för allmänheten och har vuxit till att omfatta 62 medlemmar av prästerskapet och akademiker från 20 länder runt om i världen. Listan över signatärer inkluderar välkända namn på katolska ledare, teologer och författare såsom fader Linus Clovis, diakon Nick Donnelly, Christopher Ferrara, Dr. Ettore Gotti Tedeschi, Martin Mosebach, Prof. Roberto de Mattei, Biskop Bernard Fellay och många fler. Författarna betonar att de välkomnar ytterligare underskrifter via en blankett på deras hemsida.

En sammanfattning av dokumentet säger att dessa 62 ”också representerar andra som saknar den nödvändiga yttrandefriheten”, med hänvisning till den senaste, plötsliga uppsägningen av den berömda österrikiske filosofen Josef Seifert från sin position som Dietrich von Hildebrand-ordförande vid Internationella Filosofiakademien i Granada, Spanien, efter att han publicerade några respektfulla frågor kring Amoris Laetitia. Biskop Athanasius Schneider, en av några få framstående förkämpar för katolsk tro bland det globala episkopatet, beskrev Seiferts uppsägning som ”inte bara orättvist, utan … i slutändan en flykt från sanning”. För sin del har Seifert varit tvungen att vidta både kanoniska och civila rättsliga åtgärder för att bekämpa sin summariska uppsägning – åtgärder som signatärerna av Correctio också kan komma tvingas att ta om de möter samma behandling som vedergällning för deras medverkan.

Dokumentets fullständiga titel är Correctio filialis de haeresibus propagatis, som betyder ”Ett sonligt tillrättavisande gällande spridning av heresier”. Författarna anför ”att påven genom sin apostoliska exhortation Amoris Laetitia samt genom andra relaterade ord, gärningar och underlåtelser i själva verket har vidmakthållit sju kätterska ståndpunkter vad gäller äktenskap, det moraliska livet och meddelandet av sakramenten, och har låtit dessa kätterska uppfattningar att föröka sig i den Katolska Kyrkan”.

Tillrättavisningen består av tre delar:

 1. En förklaring från signatärerna om varför de har ”rätten och plikten” att ”utfärda en dylik tillrättavisning av påven”. De betonar att denna tillrättavisning inte strider mot dogmen om påvlig ofelbarhet då påven ”inte har förklarat dessa kätterska ståndpunkter för att vara Kyrkans slutgiltiga lärosatser, eller fastslagit att katoliker är förpliktigade att samtycka med dem i tro”.
 2. Själva tillrättavisningen. I detta avsnitt listas de delar i Amoris Laetitia ”i vilka kätterska ståndpunkter insinueras eller uppmuntras”; också listas påve Franciskus’ ”ord, gärningar och underlåtelse som gör det tydligt bortom all rimligt tvivel att han vill att katoliker ska tolka dessa avsnitt på ett sätt som är de facto kätterskt”.
 3. ”Förtydligandet”, som går in på djupet för att undersöka den nuvarande situationen. ”En orsak”, skriver författarna, ”är ‘modernism’. Teologiskt sett är modernismen tro på att Gud inte har givit Kyrkan fastställda sanningar vilka hon måste fortsätta att undervisa i exakt samma mening fram till den yttersta tiden”. Författarna insisterar på att på grund av den stora förvirring som följer av modernismens närvaro i Kyrkan är signatärerna förpliktigade att ”beskriva den sanna innebörden av ‘tro’, ‘kätteri’, ‘uppenbarelse’ och ‘läroämbete'”. Författarna fortätter i tillrättavisningens ”Förtydligande” att särskilt fokusera på det inflytande som ärkekättaren Martin Luthers tankar har på Franciskus pontifikat.

De avsnitt i Amoris Laetitia som har gett upphov till den allvarligaste skadan citeras, tillsammans med flera andra av påvens ”ord, gärningar och underlåtelse” som ”tillsammans med dessa avsnitt i Amoris Laetitia fortplantar kätteri inom Kyrkan”. Dessa inkluderar:

 • Påvens vägran att besvara Dubia
 • Påve Franciskus ingripande i Familjesynodens Relatio post disceptationem för att föreslå den heliga kommunionen för skilda-och-omgifta katoliker ”trots det faktum att detta inte vann den två tredjedelars majoritet som synodens regler krävde för att inkludera ett förslag i Relatio”.
 • Intervjun av påven i april 2016 där en journalist frågade om det förelåg några nya ”konkreta möjligheter för de skilda och omgifta” till följd av Amoris Laetitia, på vilket påven svarade ”Jag kan svara jakande. Punkt”. [Läsarna kan se vår översatta video av meningsutbytet här. ] Här nämns också relaterade uttalanden av kardinal Schönborn, som av påven gavs den inofficiella uppgiften att tolka Amoris Laetitia, och som bekräftade att påven i ”vissa fall” önskar ”sakramentens hjälp” för personer i dessa situationer.
 • Påve Franciskus brev som bekräftar biskoparnas riktlinjer i Buenos Aires-regionen, ”vilka erbjuder tillgång till försoningens och altarets sakrament” i ”en särskild omständighet”, ”när en äktenskapsannullering inte har erhållits” och ”det föreligger begränsningar som mildrar ansvar och skuld”. Om dessa riktlinjer skriver påven att ”dokumentet är mycket bra och förklarar fullständigt betydelsen av kapitel VIII i Amoris Laetitia. Det finns inga andra tolkningar”.

Flera andra exempel på påvliga gärningar som ger stöd åt samma tolkningar av Amoris Laetitia, som möjliggör kommunion för dem som objektivt lever i en äktenskapsbrottssituation, listas också.

Därefter vänder sig författarna till de sju ”falska och kätterska propositioner” som har främjats inom Kyrkan. Författarna betonar att de och signatärerna ”inte dristar bedöma graden av medvetenhet med vilken påven har vidmakthållit de sju kätterier de listar”. Tillrättavisningens syfte är emellertid att ”respektfullt insistera på att han fördömer dessa kätterier vilka han indirekt eller direkt vidmakthåller”.

Tillrättavisningens sju kätterska ståndpunkter är skriva på latin och har översatts av författarna till följande:

”Genom dessa ord, gärningar och undanlåtelser, och genom de ovan nämnda avsnitten i Amoris Laetitia, har Ers Helighet vidmakthållit, direkt eller indirekt, och med en medvetenhetsgrad vi ej dristar bedöma, både i offentlig ämbetsutövning och privata handlingar, i Kyrkans fortplantat följande falska och kätterska ståndpunkter:

 1. ‘En rättfärdiggjord person saknar, trots Guds nåd, styrkan att utföra den gudomliga lagens objektiva krav, som om något av Guds bud är omöjligt för de rättfärdiggjorda; eller betydande att Guds nåd, när den åstadkommer rättfärdiggörelse i en individ, inte nödvändigtvis och av sin natur resulterar i omvändelse från all allvarlig synd, eller är otillräcklig för omvändelse från all allvarlig synd.’
 2. ‘Kristna som juridiskt har skilt sig från sin gemål med vilken de är giltigt gift med och har ingått ett borgerligt äktenskap med en annan person medan deras gemål fortfarande är i livet, som lever more uxorio med sin borgerliga partner och som väljer att förbli i denna situation med full kännedom om karaktären av deras handling och med viljans fulla samtycke till denna handling, befinner sig inte nödvändigtvis i ett tillstånd av dödssynd och kan emottaga heliggörande nåd och växa i kärlek.’
 3. ‘En kristtroende kan ha full kännedom om en gudomlig lag och frivilligt välja att bryta den i en allvarlig sak, men utan att befinna sig i ett tillstånd av dödssynd som ett resultat av denna handling.’
 4. ‘En person kan, medan han åtlyder ett gudomligt förbud, synda mot Gud genom samma lydnadshandling.’
 5. ‘Samvetet kan sanningsenligt och rätteligen bedöma att sexuella handlingar mellan två personer som har ingått ett borgerligt äktenskap, fastän en eller båda är sakramentalt gifta med en annan person, ibland kan vara moraliskt rättfärdiga, eller begärda, eller t.o.m. befallda av Gud.’
 6. ‘Moraliska principer och moraliska sanningar som ingår i den gudomliga uppenbarelsen och i naturrätten saknar negativa förbud som absolut förbjuder vissa typer av handlingar, emedan det är deras syfte som alltid gör dem allvarligt olovliga.’
 7. ‘Det är vår Herre Jesu Kristi vilja att Kyrkan frångår sin ständiga kyrkodisciplin att neka de skilda och omgifta eukaristin samt att neka de skilda och omgifta absolution såvida de inte uttrycker ånger för sin livssituation och fattat den uppriktiga föresatsen att bättra sina liv med avseende på detta.’

För vart och ett av dessa ståndpunkter presenteras citerat ur både Skriften och Kyrkans lärodokument för att visa var de hamnar i konflikt med katolsk lära. ”Samtliga dessa propositioner”, skriver författarna, ”motsäger sanningar som är gudomligt uppenbarade och som katoliker är förpliktigade att samtycka med i gudomlig tro”.

Författarna avslutar sin Correctio som verkliga söner till Kyrkan:

”I denna kritiska tidpunkt vänder vi oss därför till cathedra veritatis, den romerska Kyrkan, som genom gudomlig lag har företräde framför alla kyrkor, och till vilken vi är och alltid avser att förbli lojala barn, och med all respekt insisterar vi på att Ers Helighet offentligt förkastar dessa ståndpunkter och därmed fullgör vår Herre Jesu Kristi mandat till S:t Petrus och genom honom alla hans efterträdare fram till den yttersta tiden med orden: ‘Men jag har bett för dig, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder.'”

Det är svårt att förutspå vilket, om något, intryck detta correctio kommer att ha på ett påvedöme som orubbligt har ignorerat en tidigare sonlig vädjan med nästan 800 000 underskrifter, en utgivning av en teologisk kritik författad av 45 teologer och akademiker till hela kardinalskollegiet samt fem dubia framförd av fyra kardinaler som hitintills ännu inte ens har fått en påvlig audiens över ett år efter deras första försök och i kölvattnet av två av kardinalernas bortgång.

Språket som används i detta dokument gör icke desto mindre att fallet ställs alltmer på sin spets än genom något föregående dokument, och somliga spekulerar att detta kan hjälpa att fastställa att påven är skyldig till offentlig och ökänd materiell heresi. Om så är fallet, kan hans vägran att svara utgöra ett viktigt steg mot att avgöra att påven är ”oförbätterlig och halsstarrig” i främjandet av kätteri och eventuellt utlösa ytterligare korrigerande åtgärder längre fram.

Källa: OnePeterFive

Skrivet av: Assar Antonsson | 24 juli 2017

St. Charbel Makhlouf av Annaya

St. Charbel Makhlouf av Annaya

24 juli

Charbel-Makhlouf

”Bevara kärlekens nåd och ödmjukhetens tecken. Var sanna vittnen om Jesus Kristus. Konfrontera ondska med kärlek, men använd inte kärlek som ursäkt för att undvika konfrontation med ondska; bonden använder inte stenskärv som en ursäkt för att sluta ploga. Var inte rädda, ondskan kommer att förgöra sig själv. Anförtro er helt och fullt åt Kyrkan och alla hennes läror och håll ut oförtröttligt i bön. Ära vår moder Jungfru Maria och beväpna er med rosenkransen, ty Jungfru Marias namn driver bort mörkret och krossar ondskan. Var munkar i hjärtat av denna värld, även om utan munkdräkt. Så jorden med böner och rökelse. Var helgon och helga jorden. Helgelsens väg är lång, men förvissa er om att när Guds tankar är i era sinnen och Guds kärlek är i era hjärtan, så är Guds styrka i era armar och ni anländer målet. Var också förvissade om att närhelst ni ber kommer jag be med er så att ni kan bli helgade och Herrens namn förhärligat”.

Older Posts »

Kategorier