Skrivet av: Berndt David Assarsson | 05 november 2019

Uppsaladomens och de övriga svenska templens relikfest

EricIX.JPG
Uppsaladomens och de övriga svenska templens relikfest – 5 november

O Gud, som genom dina helgons reliker verkar under, hör de förböner, som dina förklarade tjänare frambära, vilkas gravar och kvarlevor i Sveriges tempel och helgedomar ha hållits i helgd. Förläna oss nådigt, vi bedja dig, att den tro, för vilken dessa dina helgon här i landet ha levat och dött, åter må väckas till liv i allas hjärtan, på det att vi alla må glädja oss i det saliga hoppet på de dödas uppståndelse och en gång vinna odödlighetens segerpris. Genom Kristus, vår herre. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplagan.

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 07 oktober 2019

S:ta Birgitta, Sveriges skyddshelgon

Birgitta1
S:ta Birgitta, Sveriges skyddshelgon
– 7 oktober.
Duplex av 1:a klassen med enkel oktav.

Bön
Heliga Birgitta, Sveriges stora dotter, jungfru, maka, moder och änka strålar du i alla dygders glans. Du som levde i familjens sköte och i världens vimmel, vid ett fördärvat hov och i klosterlig ensamhet, i rikedomens överflöd och i armodets betryck, du är oss alla en lysande förebild. Ifrån barndomen fann du din glädje i umgänget med Gud, i bön och betraktelse; du besjälades av levande tro och brann av helig kärlek till Gud. Du älskade Kristus, den korsfäste; han vad din själs brudgum, föremålet för all din kärlek. Därför förtärdes du av iver för hans ära och hans rike. Du vilade icke, förrän du återfört hans ståthållare på jorden från fångenskapen till Petri stol i kristenhetens huvudstad. Du sökte att i människohjärtat upptända kärlek till den gudomliga Mästaren och iver för hans heliga Kyrka. Vad du själv icke kunde göra, sökte du uppnå genom den orden, som du på Herrens tillskyndan grundat; genom den har du spritt välsignelse över vårt land, ja, över hela Kyrkan; genom den fortlever och verkar du alltjämt för Guds rike. Bed vid Guds tron, att din stora stiftelse åter må uppstå i sin forna glans och bära riklig frukt i Guds Kyrka. Heliga Birgitta, du har förhärligat Gud, och Gud förhärligade dig i livet och efter döden. I livet lät han dig skåda in i framtiden och uppenbarade för dig himmelens hemligheter; under ditt liv och efter din död vittnade han om din helighet genom under och tecken. Med rätta ärar dig därför även hans Kyrka. Hon prisar dig som stjärnan, som vänligt lyser vandraren på livets mörka stig; hon liknar dig vid en ros, som med sin skönhet gläder ögat och med sin doft fröjdar hjärtat; hon jämför dig med ett härligt träd i Guds trädgård, vilket bär dyrbara frukter. Med rätta sjunger hon om dig: Kristus älskade du, om Kristus vittnade du; konungens brud, brann du av nit för konungens rike. Heliga Birgitta, vår mäktiga förespråkerska vid Guds tron, vi glädjas över och med dig, vi lyckönska dig till den härlighet, som du nu åtnjuter hos Kristus. Se huldrikt ned till oss från himmelens höjd. Vi bebo samma land , som sett dig födas och för vilket du hyst så innerlig kärlek; vi bekänna samma tro, för vilken du levat och kämpat; vi hysa samma hopp, som upprätthöll dig i livets stormar och motgångar. Bed Kristus för oss, att samma kärlek, som lågade i ditt hjärta, må brinna i våra själar; bed honom att din iver för hans rike och för odödliga själars räddning må tändas i våra hjärtan. Heliga Birgitta, du är vårt lands stora skyddshelgon. Nu står du inför den Allgodes tron. Du har icke glömt din forna kärlek. Bed för det land, som du så innerligt älskat, bed för det folk, för vilket du så troget arbetat. Bed, att alla, som hava god vilja, må lämna sina villomeningar och inrotade fördomar mot Kristi Kyrka; bed, att sanningens ljus må lysa för dem; bed, att de få andlig kraft att utan hänsyn till människors gunst eller illvilja följa sin övertygelse och återvända till sina fäders tro, på det att Kristi ord må besannas: Alla må vara ett i mig. Amen.

Åkallan
Hell dig Birgitta, lysande stjärna på Kyrkans himmel; hell dig Nordens stora sierska, för vilken Herren uppenbarat himmelens hemligheter. Låt ditt ljus som fordom lysa över detta land; nedkalla Guds välsignelse över dess inbyggare, på det att vi alla i trons enhet må tillbedja den ende sanne Guden och den, som han sänt, Jesus Kristus. Bed för oss, att vi rätt må besinna Evangeliets sanningar och göra oss förtrogna med trons hemligheter. Hell dig Birgitta, Kristi utkorade brud! Utverka åt oss riklig nåd hos din himmelske brudgum, att vi troget må efterlikna dig och dina dygder, såsom du har efterliknat Kristus; bed för oss, att vi i allt må tillväxa i honom, som är vårt huvud, Kristus. I Kyrkans trädgård liknar du en ros, strålande av skönhet och doftande av godhet. Utverka åt oss hos den Allrahögste själens skönhet och hjärtats godhet, att vi, enligt apostelns ord, må vara Kristi vällukt inför Gud, både bland dem som skola varda frälsta och bland dem som skola gå förlorade. Hell dig Birgitta, vårt lands stora skyddshelgon! Fulla av förtröstan anbefalla vi åt din mäktiga förbön vårt fosterland, den andliga och världsliga överheten, våra anhöriga, släktingar, vänner och välgörare, oss själva, vår timliga och eviga välfärd. Upphör icke, goda moder, att bedja för oss. Framför allt bed för oss om en salig dödsstund, på det att vi efter att ha lämnat vårt jordiska fädernesland må upptagas i de eviga hyddorna för att med dig och alla helgon i salig fröjd evigt lova och förhärliga den treenige Guden. Amen.

Litania
Herre förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen: Förbarma dig över oss.
Gud son, världens Frälsare,
Gud, Helige Ande,
Heliga Trefaldighet, en ende Gud,
Heliga Maria; bed för oss.
Heliga Birgitta, den himmelske Faderns älskade dotter,
Heliga Birgitta, Frälsarens utkorade brud,
Heliga Birgitta, den Helige Andes lysande tempel,
Heliga Birgitta, strålande ljus i Kristi Kyrka,
Heliga Birgitta, furstinna efter Guds hjärta,
Heliga Birgitta, Guds trogna tjänarinna under världslivets frestelser och faror,
Heliga Birgitta, gudaktighetens läromästarinna,
Heliga Birgitta, brinnande av kärlek till den korsfäste Frälsaren,
Heliga Birgitta, mönster av ödmjukhet och försakelse,
Heliga Birgitta, med Kristus frivilligt fattig,
Heliga Birgitta, föredöme för kristlig lydnad,
Heliga Birgitta, mönster av tålamod och undergivenhet,
Heliga Birgitta, brinnande av hänförelse för Guds förhärligande,
Heliga Birgitta, besjälad av iver för själarnas räddning,
Heliga Birgitta, lysande föredöme av kristlig fullkomlighet,
Heliga Birgitta, benådad med Guds härligaste gåvor,
Heliga Birgitta, uppfylld av profetians ande,
Heliga Birgitta, benådad med himmelens uppenbarelser,
Heliga Birgitta, utrustad med makten att göra underverk,
Heliga Birgitta, av himmelen förhärligad genom under och tecken,
Heliga Birgitta, stora ordensstiftarinna,
Heliga Birgitta, mäktiga förespråkerska vid Guds tron,
Heliga Birgitta, milda beskyddarinna av alla dem, som taga sin tillflykt till dig,
Heliga Birgitta, vårt lands och folks mäktiga skyddshelgon,
Guds lamm, som borttager världens synder: Förskona oss, o Herre.
Guds lamm…Bönhör oss, o Herre.
Guds lamm…Förbarma dig över oss, o Herre.
F. Bed för oss, heliga Birgitta.
Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften.

Låtom oss bedja. Herre, vår Gud, du som genom din enfödde Son uppenbarat himmelska hemligheter för den heliga Birgitta, giv oss, dina tjänare, på hennes fromma förbön, att vi en gång få glädja oss åt uppenbarelsen av din eviga härlighet. Genom samme Kristus, vår Herre. Sv. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplagan.

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 01 oktober 2019

Skyddsängelsfesten

Guardian angel2Skyddsängelsfesten 2 oktober (Duplex maius).

Kortare böner till skyddsängeln
Guds ängel, min beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, som av Guds Faders kärlek har blivit anbefalld åt dig. Amen.

Helige skyddsängel, min trogne och kärleksfulle ledsagare, utverka mig nåden att troget följa dina ingivelser, så att mina steg aldrig avvika från den väg, som Guds heliga bud anvisa mig. Amen.

Bön till en väns skyddsängel
Helige ängel, du som Gud har givit till beskyddare åt den, för vilken jag nu beder, ledsaga, beskydda och styr honom. Gör hans strävanden förtjänstfulla, hans arbeten fruktbärande. Torka hans tårar, helga hans glädje och styrk hans mod. Återgiv honom lugnet, när han är orolig och förtroendet, när han misströstar. Led honom, när han är rådvill och upplys honom, när det blir mörkt i hans själ, stöd honom, när hans fot snavar och uppres honom, när han faller. Gode ängel, ingiv honom goda tankar, rena känslor, iver för det goda. Bevara honom i Guds nåd och i Herrens frid. I förening med min egen skyddsängel led oss båda på trons och kärlekens, på sanningens och dygdens väg hem till vår himmelske Fader, som belönar oskulden och förlåter ångern. Amen.

Längre bön till skyddsängeln
Helige ängel, som Guds godhet givit mig till beskyddare på min jordiska pilgrimsfärd, jag tackar dig för all den trogna kärlek, som du hittills visat mig, och för alla de tjänster, du så troget gjort min själ under hela min levnad. Du älskar mig mer, än en vän på jorden kan älska sin vän; ty du älskar Gud och därför även den, han anförtrott åt din omsorg. Det är du, som så ofta varnat mig för det onda och uppmuntrat mig till det goda; det är du, som tröstat mig i sorg och lidande; det är du, som beskyddat mig i alla faror till kropp och själ. Tyvärr har jag icke alltid lyssnat till din röst och icke alltid följt dina råd; till min blygsel måste jag tillstå, att jag icke sällan följt den ondes lockelser. Förlåt mig, helige Guds ängel! Jag ångrar min trolöshet och lovar att i framtiden troget följa din ledning.
Psalmisten har sagt: Herren har givit sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar; de skola bära dig på händerna, att du icke stöter din fot mot någon sten. Besanna detta ord, min himmelske vän; var mig även i framtiden en trogen ledsagare genom livet. Vaka vid min sida, då jag sover; led mina steg, då jag är vaken. Upplys mig, då ljuset fördunklas och det blir mörkt i min själ; trösta mig, när mitt hjärta är oroligt och bedrövat, och min själ är lik ett land utan vatten. Beskydda mig mot den ondes fiendens snaror och bevara mig från att falla för stundens frestelser. Särskilt beder jag dig, låt mig icke sjunka i ljumhetens dvala. När du ser, att jag vill bliva liknöjd för Herrens tjänst och min själs räddning, uppväck i mitt hjärta en helig fruktan och upptänd i min själ den förra kärleken.
Helige ängel, jag beder dig, visa mig den sista tjänsten när min sista stund kommer. Låt mig icke dö utan att hava bekänt min tro på den heliga katolska Kyrkan, låt mig icke dö utan fullkomlig ånger över mina synder och utan en innerlig kärlek till Gud. Bevara mig för en plötslig död. Gör, att jag i rätt tid får mottaga Kyrkans heliga sakrament. Bistå mig i själva dödsstunden. Mottag min själ och ledsaga den till himmelens boningar, där jag evigt skall tacka dig för all din kärlek och i förening med dig lova och prisa den allgode Guden, som genom dig fört mig till sin saliggörande åskådning. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplagan.

Guardian angel1
Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar (Ps 91:11).

Jesus-childrenSe till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte (Matt 18:10).

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 02 september 2019

Den helige Athanasius brev

Athanasius1

Utdrag ur den helige Athanasius brev till den trogna katolska återstoden under den arianska heresin på 300-talet.

”Må Gud trösta er! … Det som bedrövar er … är det faktum att andra har ockuperat kyrkorna med våld medan ni står utanför. Det är ett faktum att de besitter kyrkobyggnaderna – men ni besitter den apostoliska tron. De kan ockupera våra kyrkor, men de står utanför den sanna tron. Ni befinner er utanför gudstjänstlokalerna, men tron bor i er. Låt oss betänka: Vad är viktigare, platsen eller tron? Självklart den sanna tron. Vem har förlorat och vem har vunnit striden – den som besitter lokalerna eller den som besitter tron? Det är sant att lokalerna är av godo när den apostoliska tron där predikas; de är heliga om allt där sker på ett heligt sätt … Ni är de lyckliga, ni som förblir inom Kyrkan genom er tro, ni som stadigt håller fast vid grunden för den tro som har överlämnats till er från den apostoliska traditionen. Och om en avskyvärd avundsjuka har försökt skaka den vid några tillfällen, så har den inte lyckats. Det är de som har brutit sig loss från den i den nuvarande krisen. Ingen kommer någonsin att besegra er tro, älskade bröder. Och vi tror på att Gud kommer att ge oss våra kyrkor tillbaka en dag. Ju mer våldsamt de försöker ockupera gudstjänstlokalerna, ju mer avskiljer de sig således från Kyrkan. De hävdar att de representerar Kyrkan; men i själva verket är det de som utesluter sig själva från Henne och går vilse. Även om katolikerna trogna traditionen reduceras till en handfull, är det de som är Jesu Kristi sanna Kyrka”.
(Coll. Selecta SS.Eccl.Patrum, Caillau och Guillou Vol. 32, ss. 411-412)

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 31 juli 2019

S:ta Elin av Skövde

ElinavSkovde

S:ta Elin av Skövde – 30 juli

Martyr omkr. 1160.

Kyrkobön. Vi bedja dig, Gud, förläna oss på din heliga martyr Helenas förbön våra synders tillgift, och giv att vi, som fira hennes minne, genom hennes mäktiga bön i himmelen måtte undfå hjälp från ovan. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplaga.

 

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 29 juli 2019

S:t Olav

Olaf

S:t Olav, konung och martyr – 29 juli

S:t Olav satte sig Norges kristnande som mål. Hans strävanden fullbordades med hans död vid Sticklestad den 29 juli 1030. Begraven i Nidarosdomen, fordom den katolska Nordens förnämsta vallfärdskyrka.

Kyrkobön. O Gud, du konungarnas krona och martyrernas seger, förläna oss nådigt, att vi genom din helige konung och martyr Olavs beskydd och förbön må vinna den överflödande nåd, som vi uti hans lidande prisa, och så uppnå den livets krona, som du utlovat dem som älska dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplagan.

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 27 juli 2019

S:t Botvid

Botvid

S:t Botvid, martyr – 28 juli

S:t Botvid var av sörmländsk stormannasläkt; trons främjare i Södertörn. † omkr. 1120. Begraven i Botkyrka vid Stockholm.

Kyrkobön. Låt nådeligen, o Herre, våra hjärtan upplysas genom den sanna trons klarhet, och giv, att din helige martyr Botvids mäktiga förbön måtte bevara oss från alla hotande faror. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplagan

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 15 juli 2019

S:t David av Munktorp – 15 juli

David_Overselo
S:t David av Munktorp – 15 juli

Anglosaxisk munk. Västmanlands apostel, den förste biskopen i Västerås. † 1082. Begraven i Munktorp vid Västerås.

Kyrkobön. O Herre, må din helige biskop David bedja för oss hos dig, på det att vi genom hans förbön må uppnå, vad vi av egen förtjänst icke kunna erhålla. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplagan.

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 12 juli 2019

Kristus eller döden – valet år 1914

Kristus eller döden – valet år 1914

Hilary White

I år möjliggjorde regissören för ”Sagan om ringen”-filmerna, Peter Jackson, en unik inblick i modern historia. Producerad för att sammanfalla med 100-årsjubileet av det första världskrigets slut, skapade Jackson den otroliga dokumentären ”They Shall Not Grow Old”. Filmen visar arkivfilm på soldater i det stora kriget, noggrant redigerad med datorteknik för att visa oss en glimt av kriget såsom dessa unga män skulle ha sett det.

Filmen saktar ner filmhastigheten och rengör och färglägger övertygande originalfilmen för att visa oss de unga män – flera av dem bara pojkar – som vi lätt kan känna igen oss i själva. Filmen förflyttar kriget från en avlägsen och pittoresk förlorad era i det förflutna, stumfilmens värld med Charlie Chaplins komiska upptåg, till en omedelbar och humaniserad verklighet.

Jag betraktar dessa pojkars och unga mäns ansikten – i leende hälsa, spexande inför kameran, begravande sina kamrater och skadade och förblindade av gas – och kan inte låta bli att tänka på min farfar. Född i mars 1897 i Portsmouth, torde han ha varit bland de yngsta som tog värvning. Åldersgränsen var 19, men yngre accepterades med faderns tillåtelse, och somliga ljög helt enkelt om sin ålder.

Norman White tjänstgjorde i en stridsvagnsdivision under det mesopotamiska fälttåget. Dessa stridsvagnar var primitiva bortom ord i jämförelse med dagens militära maskiner och de betraktades som dödsfällor för männen inuti dem. Åtminstone besparades han de leriga skyttegravarna i Frankrike och stridsgasen.

Min mors farfar var redan officer och trädde in i kriget på hästrygg, en otänkbar och nästan absurd anakronism för oss idag. Familjehistorien förtäljer att hans häst på väg till ett av krigets tidiga blodbad i Frankrike tappade en sko. Min gammelfarfar, William Doloughan, dröjde kvar i en liten by för att låta en hovslagare sko om hästen medan resten av hans regemente fortsatte att rida med dragna värjor rakt mot tyska Maschinengewehr, de nya maskingevären, vilka mejade ner varenda man och häst.

Även om båda dessa förfäder överlevde det första världskriget för att tjäna i det andra, så gjorde miljontals andra inte det, och det kan argumenteras för att detta mänsklighetens första mekaniserade krig också dödade den gamla civilisation de föddes i.

Modernitetens väg fixerades i detta krig, dess verkliga syfte och natur skulle uppenbaras under de kommande hundra åren, massmordens århundrade. Männen som återvände hem var djupt förändrade av sina erfarenheter, men de förstod snart att världen de hade lämnat för att gå till krig för, världen de fick veta att de försvarade, också var borta för alltid.

Tidigare denna månad [april 2019] talade redaktören för The Remnant Michael Matt i en video om den nuvarande ordningens accelererande kollaps nu när den sekulära eliten, inklusive vårt kyrkliga ledarskap, har detroniserat Kristus som nationernas härskare. Nu när dessa moderna ideologiska människor har konsoliderat och befäst sitt absoluta styre befinner vi oss i sista etappen av deras ”nya världsordning” som inleddes 1918.

Resultatet av denna förkastelse av Kristus konungen har varit ett nedstigande i kaos som nu endast kan besvaras med den allsmäktiga Statens uppkomst, understödd av dödsmaskinerna. ”Du kan inte styra ett folk som inte har Gud och moralisk lag längre, och inte längre är kapabelt att styra sig självt […] Det enda sättet att upprätthålla något som liknar ordning i vårt samhälle är genom den allsmäktiga Statens råa makt. Som en ersättningsgud har nu Staten satt sig i Guds ställe”.

Fredspåvens varningar ignoreras
”Förändringen i människans idéer och moral är dessutom sådan, att om inte Gud snart kommer till vår hjälp, verkar civilisationens slut vara här” (Benedictus XV, Ad Beatissimi Apostolorum, 1914).

Allt kunde ha stoppats. Det kunde ha stoppats i sin larvfotsförsedda framfart i september 1914 om de europeiska stormakterna hade gjort ett enda val, en sista möjlighet att vända om vilken en god påve erbjöd dem. Deras vägran att göra detta val förde in hela världen på den väg vi alltsedan sedan dess befinner oss på.

Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa föddes 1853 i Genua och valdes att efterträda påve S:t Pius X i september 1914, bara en månad efter första världskrigets utbrott. Påven Benedictus XV gjorde till sin omedelbara uppgift att få de europeiska stormakterna att stanna upp och återvända till förhandlingsbordet och varnade dem för att de stod på randen till att förgöra hela sin civilisation.

Men medan påven älskade fred och förstod vad denna strid skulle leda till, önskade ett alltmer guldlöst, postkristet och blodtörstigt Europa krig. Man fnyste åt och förolämpande Fridsfurstens ställföreträdare, och kriget fortsatte för att direkt göra slut på 19 miljoner civila och militära liv och förvandla stora delar av världen till permanenta dödszoner. Således bekräftades vartenda varningens ord i påvens första encyklika Ad Beatissimi Apostolorum.

Kriget, skrev påven, utgjorde ”det kanske mest tragiska och sorgfyllda spektakel som finns dokumenterat”.

”På alla sidor gör krigets skräckfantom sitt inflytande kännbart: det finns knappt utrymme i människornas sinnen för någon annan tanke. Kombattanterna är de största och rikaste nationerna på jorden; vilket under att de försedda med de mest fruktansvärda vapen som modern militärvetenskap har utvecklat strävar efter att förgöra varandra med skräckens finesser. Ödeläggelsen och slakten känner inga gränser; dag för dag dränks marken med nyutgjutet blod och täcks av de sårades och dödades kroppar”.

”Medan otaliga trupper – krigets sorgliga kohorter – utkämpar rasande strider, slår sorg och nöd ned på varje stad och varje hem; dag för dag ökar det redan stora antalet änkor och föräldralösa, och med avbrott i kommunikationerna står handeln stilla; jordbruket överges; hantverken reduceras till inaktivitet; de rika är i svårigheter och de fattiga har hamnat i miserabelt elände. Alla befinner sig i nöd”.

Men trots denna mänskliga slakt utan motstycke förstod påven att detta bara var början och gick rakt in på sakens kärna:

”Det är inte den nuvarande blodsfejden allena som plågar nationerna och fyller Oss med oro och bekymmer. Det finns ett annat ont i det allra innersta hjärtat av det mänskliga samhället, en källa till vämjelse för alla som verkligen tänker, eftersom det redan har fört med sig och kommer att medföra många olyckor för nationerna och med rätta kan anses vara den främsta orsaken till det här förfärliga kriget.

Mer än ett årtionde innan hans efterträdare, Pius XI, skulle komma att skriva den stora encyklikan Quas Primas om Kristi sociala kungadöme, identifierade den arme förbisedde påven Benedictus XV den enda orsaken till den nyss påbörjade katastrofen i en enda brännande textrad:

Ty alltsedan den kristna visdomens föreskrifter och bruk upphörde att efterlevas i styrelsen av staterna, blev följden, då dessa i sig inbegrep institutionernas frid och stabilitet, att staternas grundvalar oundvikligen började att skaka”.

Avvisa Kristus som nationernas konung och människans värld kommer att rämna.
Den gamla ordningen, Kristi sociala ordning, som dessa människor gradvis förstört sedan ett århundrade tillbaka, måste helt utraderas och även minnet av den deformeras för att nästa fas skulle kunna inledas. Det var inte förrän vid krigets slut som de förvirrade teoretiska utkasten av 1800-talets galningar som Karl Marx och Friedrich Nietzsche under vapenhot påtvingades hela delar av mänskligheten. Dessa ideologier omvandlade vad som återstod av vår civilisation till vår tids mardrömslika surrealistiska landskap.

Nu befinner vi oss i den sista fasen i vilken de normala gränserna för objektivitet inte längre betraktas som bindande. Den mänskliga viljan – till makt, men också till lust och girighet – har kommit att utgöra sista ordet, och i en slutgiltig deklaration av civilisatoriskt vansinne har mekaniserat, medicinskt massmord förklarats som en ”mänsklig rättighet”.

Vad var betydelsen av det val som påve Benedictus XV ställde inför de europeiska stormakterna år 1914? Helt enkelt samma val och varning som Gud hade erbjudit människan sedan Mose tid.

Femte Moseboken 30:15-19:

Se, jag lägger i dag fram för dig livet och det goda, döden och det onda, då jag i dag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du ska leva och föröka dig och för att Herren din Gud ska välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, så förklarar jag för er i dag att ni förvisso ska förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, så att du och dina efterkommande får leva[Svenska folkbibeln].

Vad är denna övergripande princip för Kristi sociala kungadöme som de sista härskarna av den kristna sociala ordningen avvisade? Väldigt förenklat att det är den kristna moraliska lagen, ja, den kristna förståelsen av den mänskliga naturen och även av själva skapelsens natur och syfte, som är den sanna och måste utgöra den grundläggande principen för styrelseskicket.

Dessutom innebär denna verklighet följaktligen att de styrelseskick som motsätter sig den kristna moraliska ordningen är osanna, falska, ovärdiga och fullständigt måste förkastas. Nationerna måste styras som om Kristus är den Han sade sig vara, annars är vi förlorade.

Fel val i maskinernas tidsålder har kostat mer mänskligt liv än vad våra avlägsna förfäder på Mose tid någonsin hade kunnat föreställa sig. Den polsk-amerikanske diplomaten Zbigniew Brzezinski är bland dem som har försökt att uppskatta omfattningen av 1900-talets slakt. Han skriver att mellan 167 och 175 miljoner liv ”avsiktligt har släckts i politiskt motiverade blodbad” de senaste hundra åren. Detta inkluderar 87,5 miljoner döda i krig fördelat på 33,5 miljoner militärer och 54 miljoner civila; och 80 miljoner ”icke-krigsdödade”, främst genom kommunistiskt förtryck av ca 60 miljoner.[1]

Den simplistiska uppdelning, som används av de flesta nyhetsbyråer, av det politiska landskapet mellan ”liberala och konservativa”, ”vänster och höger”, bortser från eller uppfattar helt enkelt inte den större helhetsbilden. Om vi blickar tillbaka på vår närhistoria med trons ögon ser vi att den sanna uppdelningen av världen är mellan Kristi styre och Satans styre. Våra härskare har svalt den sataniska lögnen att vi genom att förneka Kristus nu är våra egna herrar, att människan råder av egen kraft. Men hundra år av massmord vittnar om sanningen.

Om den tidens människor, uppblåsta av satanisk stolthet, vägrade att höra påvens varningar, så kan vi åtminstone nu se tillbaka och förstå vad som har hänt oss, den verkliga naturen av det som har åsamkats oss.

Källa: The Remnant – Christ or Death: The Choice of 1914 

—————————————————————————————————-

Mer om påve Benedictus’ fredssträvanden finns att läsa här.

[1] 60 miljoner är bland de lägsta uppskattningarna av kommunismens offer. Somliga historiker har uppskattat att så många som 150 miljoner liv släckts av denna ideologi med olika medel. Och naturligtvis inbegriper inga av dessa uppskattningar de nu c:a 50 miljoner årligen dödade genom abort. Den kinesiska kommunistregimen skröt nyligen om att ha ”eliminerat” 400 miljoner av sin egen befolkning genom abort, främst flickor.

Skrivet av: Berndt David Assarsson | 09 juli 2019

Alla Sveriges skyddshelgons högtid

Alla Sveriges skyddshelgons högtid (duplex majus) – 9 juli

Helige Ansgar, helige Erik, heliga Birgitta och alla Sveriges skyddshelgon, som nu bedjen för oss vid den Högstes tron, I haven kämpat den goda kampen, bevarat tron och fullbordat loppet. I haven ingått i Herrens glädje och åtnjuten nu en salighet och härlighet, om vilken aposteln skriver: Vad intet öga sett och intet öra hört och vad i ingen människas hjärta har uppstigit, det har Gud berett dem, som älska honom. Vi glädja oss över eder sällhet, vi lyckönska eder till den härlighet, varmed Herren har krönt eder. I haven förkunnat Evangeliets glada budskap för våra fäder, I haven prytt detta land med edra dygders glans, I haven vittnat för Kristus genom edert heliga liv och eder heliga död. Arvingar eder tro och eder kärlek komma vi med förtroende till eder och åkalla eder, att I vid den Högstes tron fällen förbön för oss och våra familjer, för våra släktingar och vänner, för våra församlingar och för hela vårt land. Utbedjen oss i synnerhet riklig nåd att aldrig avvika från det Evangelium, på vilket I trott, att fritt och öppet bekänna den tro, för vilken I levat och dött. Genom eder tro haven I övervunnit världen och dess tredubbla lust: brinnande av kärlek till Kristus haven I följt honom efter, som är vägen, sanningen och livet; besjälade av helig längtan efter himmelens salighet haven I samlat skatter, som mal och rost icke förtära och tjuvar icke kunna stjäla. Bedjen för oss, att vi i tro och kärlek, i världs- och självförsakelse, i längtan och strävan efter himmelens skatter varda edra efterföljare, såsom I voren Kristi efterföljare. Höjen edra röster vid den Allgodes tron och nedkallen hans rika välsignelse över detta land och dess inbyggare, över denna stad och dess invånare, på det att alla, som hava god vilja, må komma till sanningens och kärlekens rike, på det att vi alla en gång må komma dit, där I nu med Kristus och alla hans utvalda härsken i evig salighet. Amen.

Heliga Maria, bed för oss
Helige Johannes Döparen,
Heliga apostlafurstar Petrus och Paulus,
Helige Laurentius,
Helige Nikolaus,
Alla de gamla svenska templens skyddshelgon,
Helige Ansgarius, Nordens apostel,
Helige Rimbert,
Helige Uno,
Helige Sigfrid,
Helige Eskil,
Helige David,
Helige Staffan,
Alla Guds Kyrkas sändebud till Norden,
Helige Botvid,
Helige Erik,
Helige Henrik,
Helige Brynolf,
Alla Sveriges heliga bekännare och martyrer,
Helige Helena,
Heliga Ingrid,
Heliga Birgitta,
Heliga Katarina,
Alla Sveriges heliga jungfrur och änkor,
Alla Sveriges heliga män och kvinnor,
Alla Guds helgon,
F. Bedjen för oss, Sveriges alla skyddshelgon,
Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften.
Låtom oss bedja. Värdes, o Herre, nådeligen se till vår svaghet med din mildhets ögon, och låt alla de straff, som vi genom våra synder rätteligen ha förtjänat, genom dina helgons, vårt fosterlands skyddspatroners förböner nådeligen avvändas från oss. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Källa: Oremus, tredje upplagan.

Older Posts »

Kategorier