Skrivet av: Assar Antonsson | 09 april 2011

Fader Denis Faheys katolska värld

 

Fader Denis Faheys katolska värld

Av: Broder Lawrence Mary M.I.C.M., Tert.

 

Ibland är det inte tillräckligt för en människa att dö. En medelmåttig människa, även en god sådan, blir snart bortglömd. Men om han var en stor människa och hade mycket gott inflytande, kommer hans fiender att använda varje tillfälle till att skända hans grav och förvränga hans arv långt efter det att han är borta.

Fader Denis Fahey var en sådan stor man. Även om han dog 1954 blir hans verk allt mer relevanta för varje år som går. Allteftersom världen störtar allt djupare och djupare ner i ett sataniskt mörker och den ofelbara Kyrkans ljusfyr skyms av dagens många ovärdiga herdars ‘mjuka apostasi’, söker sunda människor efter svar som förklarar detta ofantliga sammanbrott. Fader Fahey ger dessa svar – solida katolska svar som troget upprepar kyrkans socialläror genom tiderna. På grund av hans trofasthet fortsätter modernister och andra heretiker, liksom dem svaga och osäkra i tron, att ifrågasätta, misskreditera och angripa denna helige präst.

Exempelvis sände en katolsk radiostation nyligen en intervju med författarinnan Sandra Meisel, under vilken hon ventilerade sin hatfyllda galla över fader Fahey och kallade honom för en antisemit och fördömde honom för att han dristade påstå att judarna och frimurarna är fiender till den katolska kyrkan. Intervjuaren utryckte sin beundran för hennes åsikter och sin fullständiga samstämmighet med vad hon sa.

Av en tillfällighet ringde en vän till mig “Catholic Answers” (Karl Keatings organisation) “apologetiska hotline” med en fråga om frimureriet. Han hade inte sett någonting nämnas om frimurarna i den nya katolska katekesen. Han ville helt enkelt veta mer om frimurarna och vad katolska kyrkan hade att säga om dem. Apologeten hänvisade honom till en artikel av science-fictionförfattarinnan Sandra Meisel, som hade dykt upp i 2002 års decembernummer av Deal Hudsons Crisis Magazine med rubriken “Swinging at Windmills – A Close Look at Catholic Conspiracy Theories”. Apologeten lät veta att det var en utmärkt artikel som innehöll allt han behövde veta om ämnet. Min vän blev mycket upprörd av vad han läste där och bad mig läsa den. Jag har läst den och fann att den är fylld med förtal, personangrepp, förvirring och felaktigheter. Kort sagt är den riktigt tarvlig och i samma anda som intervjun med författarinnan på radion.

Med ett undantag som kommer att förklaras senare, ska vi inte uppehålla oss mer vid Sandra Meisel. Hon nämns här endast för att visa att fader Fahey fortfarande angrips, felciteras och misskrediteras. Trots att han avsomnade för femtio år sedan är fader Faheys inflytande fortfarande mycket starkt.

Grunden för fader Faheys livsverk

Fader Fahey föddes på Irland 1883. Vid sjutton års ålder gick han in i Helgeandsfäderna vid Grignon-Orly nära Paris i Frankrike. Han tog sin examen 1907. Ytterligare utbildad vid Gregoriana (Pontificia Università Gregoriana) i Rom, prästvigdes han 1910 och tog sin doktorsexamen i filosofi vid den påvliga St. Thomas Aquino-akademien. År 1912 tog han sin doktorsexamen i teologi vid Gregoriana. Samma år återvände han till Irland och utnämndes till rektor för Scholastics och professor i filosofi vid Helgeandsfädernas irländska kongregation. Han tjänstgjorde som kaplan vid ett interneringsläger i Schweiz i slutet av första världskriget. Därefter förblev han i Irland fram till sin död 1954. Han talade tyska, franska och italienska. Han var en flitig författare och skrev flera böcker som i stor utsträckning fokuserar på att försvara och odla Kristi konungadöme i sitt katolska fädernesland.

Under sina studier i Rom hade fader Fahey upptäckt hur Kristi mystiska kropp hade omvandlat det romerska rikets hedniska samhälle och förberett det för “erkännandet av prästen och kungen Jesu Kristi schema”. Han upptäckte också att den moderna världens revolutioner, för att använda påven Leo XIII:s ord, “blott utgör en fas i utvecklandet av en i förväg fastställd plan som genomförs i ett ständigt expanderande fält för att föröka den förödelse som vi tidigare omnämnt.” Fader Fahey kom att förstå att “alla revolutioner syftar till att avskaffa Kristi konungens lag i syfte att slutligen eliminera mässan och översteprästen Kristi övernaturliga liv”. Dessa två tankeströmningar – erkännandet av Kristi kungadöme och avslöjandet av de krafter som motsätter sig Hans rike – utgjorde “två ledstjärnor i teologiska och historiska studier som jag har drivit alltsedan”. Han tillbringade resten av sitt författarskap och sin lärarkarriär med att utarbeta de teoretiska och praktiska konsekvenserna av dessa två stora insikter. Framför allt försökte han förklara och bygga på sentida påvars socialläror – bl.a. Pius IX, Leo XIII, St. Pius X och Pius XI.

Dessa “två ledstjärnor” kan förklaras på följande sätt: För det första, erkännandet och främjandet av Kristi kungadöme är absolut nödvändigt för jordisk lycka såväl som alla människors frälsning. Kristi Konungens styrelse är den enda källan av hopp för världen, både materiellt och andligt. Det utgör det enda sättet för att bygga och bevara en civilisation. För det andra är en person, grupp, organisation eller rörelse som motsätter sig Kristi kungadöme demoniska krafters medvetna eller omedvetna verktyg. Självfallet orsakar sådan undervisning en hel del obehag i en värld försjunken i heresi, naturalism, modernism, marxism, socialism och alla andra tänkbara irrläror. Fader Fahey hade en utmärkt utbildning, ett kraftfullt intellekt och förblev trogen kyrkans läroämbete. Eftersom han också var en tydlig och kraftfull lärare och författare var han fiende till sin tids modernister och revolutionärer, och hatas av deras ideologiska ättlingar idag.

Fader Faheys sju principer

Belysta av dessa två stora ljusfyrar består fader Faheys undervisning av sju grundprinciper. Eftersom de utgör den sanna katolska läran angående dessa frågor, kan de tyckas sticka något i ögonen på oss som lever i ett land försjunket i subjektivism, liberalism och indifferentism. Med solid grund på huvudsakligen sentida påvars skrifter (hans verk är fyllda med otaliga citat) lägger han ut Kristus konungens program för ordning av världen. Han kontrasterar detta med Satans program för oordning. Vad som följer är en mycket kortfattad beskrivning av de sju grundläggande principer som ges av fader Fahey.

1). “Vår Herres mystiska kropp, den katolska kyrkan, övernaturlig och överstatlig, som alla stater och nationer uppmanas att erkänna, har fastställts av Gud som den enda vägen för det ordnade återvändandet av människorna till Honom. Till denna kyrka är människor av alla nationaliteter kallade att ingå som Hans lemmar.”

[Översättarens anmärkning: Begreppet ’överstatlig’ har förståeligt fått en negativ klang bland dissidenter och kontrarevolutionärer idag, men det är viktigt att förstå att kyrkan är ’supra-nationell’ dvs. är inte begränsad av nationalstatliga gränser då Kristi lära gäller “alla folk” (Matteus 28:19) eftersom sanning per definition är universellt gällande. Det finns endast en sann Gud och därför endast en sann religion, som förvaltas och bevaras obesmittat och oförvanskat av Kristi ursprungliga, allena saliggörande kyrka, dvs. den romersk-katolska kyrkan, vilka alla nationer uppmanas att erkänna. “Jag är vägen, sanningen och livet”, säger Kristus (Johannes 14:6). Detta står naturligtvis inte i motsättning till nationaliteternas etniska och kulturella särart och bevarande, tvärtom utgör sund nationalism en kristen dygd i enighet med evangeliska och naturrättsliga principer. Det är sanningen om den metafysiska, övernaturliga och andliga verkligheten som till sin natur är överstatlig, och som kyrkan därför undervisar om obehindrat statsgränser. Detta betonar fader Fahey i sina böcker.]

Däremot vill djävulen att staten ska lägga alla religioner på samma nivå. Detta är det första steget mot att förmå den sekulära staten till förföljelser av den katolska kyrkan, som genom gudomlig föreskrift aldrig kan kompromissa med sin unika auktoritet. Att ge sanning och falskhet lika rättigheter leder till oordning. Som ett resultat av detta blir sanning förväxlad med falskhet. Satan använder alla till buds stående medel till att främja den franska revolutionens principer – “ Frihet, jämlikhet och broderskap”.

2). Vår Herres plan kräver att stater och nationer ska erkänna katolska kyrkans “indirekta auktoritet” i civila ärenden – påvars och biskopars rätt att besluta vad som främjar respektive hindrar våra liv som lemmar i Kristi kropp. Kyrkan är den enda gudomligt utsedda väktaren av hela den moraliska ordningen – naturlig som uppenbarad.

Men Satan “strävar mot att få stater och nationer att förakta katolska kyrkans indirekta auktoritet och i dess ställe placera staten eller rasen som auktoritet för alla moraliska frågor och beslut.”

Djävulens plan kräver att staten lagstiftar på kyrkans område på alla sätt, inklusive all rättspraxis. Med detta i åtanke bör det vara ganska uppenbart hur den nuvarande amerikanska prästskandalen passar in i Satans plan. Eftersom de amerikanska biskoparna har varit ovilliga att kontrollera prästerna och skydda oskyldiga barn, har staten “tvingats” att överta rollen som övervakare av det amerikanska prästerskapets moral. Många goda men vilseledda människor stödjer statens nuvarande försök att ta kontroll över USA:s biskopar i falsk tro att detta kommer att skydda barnen från framtida övergrepp från urartade element av prästerskapet.

Satan lockar även människor att tala om att återställa ordningen i världen utan hjälp av Kristus och hans kyrka. I populärpressen kallas detta stora misstag för “separation mellan kyrka och stat”. Främst genom insatser från hemliga sällskap och deras agenter i pressen, elektroniska medier och film, främjar Satan lögnen att kyrkan motsätter sig politisk självständighet och självstyre. En naturalistisk, överstatlig organisation, såsom FN, marknadsförs som ett substitut för enande under Kristi kungadöme.

3). “Det kristna äktenskapets enighet och oupplöslighet symboliserar föreningen mellan Kristus och Hans mystiska kropp. Detta är grunden för den kristna familjen. Vår Herre vill att medlemmarna ska odla renhet och ära kyskhet under den obefläckade moderns vägledning.” Han vill människor att känna, älska och tjäna honom i denna världen, så att de kan bli lycklig med honom i nästa. Föräldrar är skyldiga Gud att föröka sig och uppfylla jorden med katolska helgon.

“Satan syftar till att undergräva det kristna familjelivet, direkt genom införandet av skilsmässa och indirekt genom spridning av omoral … Satan hatar det rena, särskilt den obefläckade himladrottningen.” Äktenskaplig otrohet, preventivmedel och alla låga laster främjas. Oanständigt mode introduceras och uppmuntras (Fr. Fahey nämnde inte sodomi och abort vid namn eftersom den västerländska civilisationen ännu inte hade fallit så lågt som den har nu. Under sin livstid ansågs dessa brott som alltför vidriga för att ens nämnas offentligt.) Filmer, pjäser och alla former av underhållning används för detta djävulska ändamål.

4). “Vår Herre vill att barnen formas till lemmar av Hans mystiska kropp, så att de kan betrakta allt, även nationalitet, ur den synvinkeln, och observerar den ordning som därav följer i relation till Gud, sig själva och andra. Så skapas sann personlighet.” All utbildning, samtliga grenar, måste regleras i kristen anda under ledning av kyrkan.

“Eftersom“, skriver fader Fahey, “Satan strävar efter att försvåra eller om möjligt helt förhindra utbildning av ungdomar av båda könen som Kristi lemmar”, används inte bara skolan utan även bio, tv och alla tänkbara nyhetskällor för att undergräva moralen hos de unga. Särskilt kvinnor punktmarkeras för sedefördärv.

5). “Den gudomliga planen för ordning kräver bredare distribution av äganderätten för att underlätta för familjer att skaffa tillräckliga materiella tillgångar som krävs för ett dygdigt liv för sina medlemmar som mänskliga personer och fackföreningsmedlemmar och arbetare i skrån och korporationer, vilket reflekterar den mystiska kroppens solidaritet i ekonomisk organisation”. Så många människor som möjligt bör uppmuntras till att bli markägare.

“Satan strävar efter att koncentrera ägandet av egendom till ett fåtals händer, antingen nominellt i statens namn eller hos penning-manipulatörer. Han vet att detta p.g.a. människan fallna natur kommer att leda till människans underkastelse under produktionen av materiella varor och till att dem som inte sitter vid makten behandlas enbart som individer, inte personer. För detta ändamål gynnade Satan liberalism och individualism och nu gynnar han kollektivism och kommunism.” För flera generationer sedan tjänade den otyglade kapitalismen till att koncentrera rikedom i händerna på fåtalet. Nu nästlar ivriga anhängare av kollektivism, socialism och kommunism in sig i all organisationer, inkl. kyrkan och dess religiösa ordnar och andra institutioner. Syftet är att förgöra känslan för det sakrala hos alla, särskilt de unga.

6). “Den gudomliga planen för ordning efterlyser ett monetärt system som är organiserat så att den underlättar produktion och utbyte av varor i samklang med Kristi lemmars [alltså alla döpta människor] dygdiga liv i lyckliga familjer”. Starka, heliga familjer skall stödjas och premieras. Lagar och sociala förhållanden bör tjäna familje-enheten. “…konsten att manipulera pengar står lägre i konsternas hierarki än den industriella konsten som tillgodoser människans sekundära behov och jordbruket som producerar människans primära behov, alla dessa konster är menade att vara till tjänst för medlemmarna av Kristi kropp i lyckliga familjer”. Jordbrukets konst skall betraktas som idealarbetet för försörjningen av familjen.

På den motsatta sidan: “Satan strävar efter ett monetärt system genom vilken människor kommer att underordnas produktionen av materiella varor, och produktionen, distributionen och utbytet av materiella varor kommer att underordnas penningvinsten och ökad makt i finansiärernas händer. Han gläds över att pengar utgör ett medel för förhindrandet av den gudomliga planen och byggandet av naturalismen”. Det skiljs på pengar och verklig rikedom. Längtan efter pengar, som endast är ett bytesmedel, är obegränsad samtidigt som längtan efter egendom och materiella tillgångar som behövs för att utveckla ett rikt familjeliv är mycket begränsad. Penning-manipulatörerna vill att pengar byter ägare i en allt snabbare takt för att öka deras mängd av det. Som en följd av detta främjas en “konsumtionskultur” och samhällstempot ökar ständigt för att uppfylla detta syfte. Ocker uppmuntras och skuld främjas som ett sätt att ackumulera konsumtionsvaror. Den moraliska ordningen försvagas för att undergräva välstånd och timlig lycka. Satan hatar den mänskligheten och därför breddar han vägen till hjälp för dödens kultur. Genom lättillgängliga preventivmedel uppmuntrar han otukt och genom att placera hälsa och lyx som det mest önskvärda goda, upprätthåller han illusoriskt bedrägeriet bland gifta par att färre barn ger ökad materiell välstånd och därmed frihet och lycka. Satan, “en mördare från början”, fröjdas över den nuvarande eutanasi- och abortkulturen (Fader Fahey skulle inte ens kunna tänka sig något så perverst som “samkönade äktenskap”).

7). “Jesus Kristus vill att alla Hans barn skall förstå det schema för ordning som Hans Fader har lagt fram och att de förenar sig med Honom i den centrala lojalitetshandlingen till den heliga treenigheten: Den heliga mässan. I denna förnyelse av offret på Golgata bekänner alla katoliker sin vilja att respektera Guds rättigheter och deras beredskap att som en enad kropp sträva efter att omforma samhället i enlighet med vår Herres schema för ordning”. Den katolska ordningen “kan inte tränga in i en själ utan att förbättra den, den kan inte heller ingjutas i folkets offentliga liv utan att upprätta ordning…”

“Satan vill förvirra och förbrylla människor så att de ger upp tanken på att det finns en ordning som fastställts av Gud, vilken de är bundna att bekanta sig med om de inte redan känner till den, och att följa den. P.g.a. sitt obevekliga hat mot det övernaturliga livet avskyr han framför allt den centrala lojalitetshandlingen till den heliga treenigheten, det heliga mässoffret. Han strävar efter att undanröja det varhelst han kan, och där han inte lyckas strävar han efter att få det att bli betraktat som en ren formalitet som inte avsedd att påverka livet. Han försöker få de unga och oerfarna att acceptera att de befinner sig på vägen till lycka när de försummar mässan och dess betydelse för livet och när de förkastar moralisk återhållsamhet och förnekar sin plikt”.

Fader Fahey citerar den store kardinalen Pie av Poitiers: “Han [Satan] anser att han har tagit ett betydande steg i riktning mot sitt mål när han har lyckats med att få andra religioner placerade på samma nivå som Kristi sanna kyrka. Han är väl medveten om det anti-övernaturliga inflytande som denna officiella attityd har på den genomsnittlige samhällsmedborgaren. Han vet mycket väl att när irrläror väl har inlemmats i de juridiska texterna och i administrativ praxis, tränger de så djupt in i folks medvetande att det är omöjligt att utrota dem”.

På dessa sju grundprinciper för en korrekt ordnad katolsk kultur baseras fader Faheys alla samhällsläror. Hans utveckling av dem ger oss en av de mest omfattande och precisa utläggningarna om solid katolsk sociallära. Även med denna korta genomgång bekräftar vår observation av de senaste historiska händelserna sanningen i hans undervisning och riktigheten i hans förutsägelser. I reflektion över sitt eget arbete sa fader Fahey: “Det som befinner sig i harmoni med det gudomliga schemat för ordning kommer att leda till verkliga framsteg, det som står i motsats till det stavas förfall och död. Således försöker jag träna dem [hans studenter] till att ställa vår Herre i centrum för deras livs alla aspekter”.

Fader Fahey och organiserad naturalism

Fader Fahey definierar “naturalism” på följande sätt: “Naturalismen består i ett förnekande av möjligheten till vår naturs upphöjning till det övernaturliga livet och ordningen, eller än mer radikalt som förnekandet av det övernaturliga livets existens. I våra dagar har den radikalare betydelsen blivit den vanligaste p.g.a. den anti-kristna revoltens framsteg. Naturalism kan därför definieras som en sinnesriktning som förnekar det gudomliga livets och nådens existens samt får förlust av dessa genom arvssynden. Naturalismen förnekar därmed vår benägenhet till uppror mot det gudomliga livets ordning när detta liv har återställts oss genom medlemskap i Kristi kropp, och hävdar att allt socialt liv bör organiseras på grundval av denna förnekelse”.

Varje tankesystem eller organisation som förkastar den gudomliga planen och försöker ersätta Hans plan med något annat kan kallas naturalistisk. Den grundar sig på förnekandet av den gudomliga uppenbarelsen. Grupper som har denna uppfattning är “organiserade naturalister”. Det utgör helt enkelt sammanslutningar av människor som arbetar för att upprätta en ordning som utelämnar det viktigaste elementet – Gud och Hans gudomliga ordning – Kristi konungadöme. “Naturalism innebär fullständig sterilitet i fråga om frälsning och evigt liv”. Djävulen betraktas som den förste naturalisten. Han förnekade den gudomliga frälsningsplanen och ersatte den med sitt eget trotsiga rop, “Jag tjänar inte!”. Satans mål har aldrig ändrats. Han vill underminera den gudomliga planen och rekrytera så många människor som möjligt till sin oordnade kader – för sin skadeglädjes skull och för människors eviga fördömelses skull.

Fader Fahey exponerar ambitiöst de naturalistiska systemen. Medan han befann sig i Rom insåg han att en individs irrläror inte utgör ett lika stort hinder för Kristi konungadöme som organiserad naturalism. Organisationer består av människor som kan samarbeta – ofta medvetet och illvilligt – för att tyst undergräva eller öppet revoltera mot Kristi konungadöme. Individer kommer och går men organisationer består i generationer. “Det finns ett oorganiserat motstånd mot det övernaturliga livet i var och en av oss till följd av syndafallet. Detta oorganiserade motstånd hos enskilda leder oundvikligen till att det bildas små anti-religiösa grupper här och där som inte nödvändigtvis är samordnade av stora organiserade krafter. Men det faktum att det finns samordnad anti-religiös handling i strukturerade organisationer är så främmande för den genomsnittlige katolikens bekymmer att detta faktum måste påpekas och dess målsättning blottas”. På ett annat ställe förklarar han, “Även om kunskapen om dessa organisationers målsättning och metoder, om vilka påvarna så starkt varnar för, inte räcker till för att förklara allt i den moderna historien, så ter sig samtidshistoria som ett pussel och fäderna kommer inte att kunna kämpa som de borde för Jesu Kristi konungadömes rättigheter”.

Fader Fahey pekar ut dagens tre viktigaste krafter i den organiserade naturalismen. En är osynlig, medan de två övriga är synliga. “Den osynliga makten är Satan och de andra fallna änglarna, medan de synliga är den judiska nationen och frimureriet. Den judiska nationen är inte bara synlig; dess naturalistiska eller anti-andliga karaktär proklameras öppet genom dess vägran att acceptera den övernaturlige Messias och dess väntan på en naturalistisk messiansk era”.

Det krävs inte stora ansträngningar för att se frimureriets uppenbara irrläror, vilket är anledningen till Fader Faheys särskilda uppmärksamhet. Genom frimureriets öppna vägran att erkänna den katolska trons företräde och genom dess hemliga ritualer i vilka nya rekryter formellt svär under ed på att kämpa mot påvedömet, förklarar frimureriet sig själv för organiserad fiende till Kristi konungadöme. Bortsett från de hemliga anti-katolska ederna och satanismen i de högre nivåerna i frimureriet, så utgör indifferentismen frimureriets officiella trosbekännelse – ingen religion är bättre än någon annan – var och en blir salig på sin tro, förutsatt att man är en “god” människa. Ytterst ersätter frimureriet Gud med en panteistisk förgudning av människan. När en konspiratorisk organisation väl har låtit sina medlemmar insupa denna diaboliska synd, får ett oändligt antal irrläror, perversioner och revolutioner potentialen att gro. Såsom historien visar har dessa ruttna frukter propagerats av frimurarorganisationer ända sedan dess formella organisering år 1717.

Fader Faheys beskrivningar av judarnas och frimurarnas tro och aktiviteter är särskilt besvärande för dagens amerikaner. De flesta av oss har tränats till att acceptera följande föreställningar som självklart sanna och/eller värdiga godheter: “Frihet, jämlikhet och broderskap”, “religionsfrihet”, “åtskillnad mellan kyrka och stat”, att all politiskt makt utgår från folket, att ocker är ett helt legitimt sätt att bli rik på och att judarna är historiens mest förföljda folk, alltid offer i alla konflikter medan organiserad judendom aldrig arbetar för att underminera Jesu Kristi evangelium. Majoriteten av Amerikas katoliker vet inte att dessa föreställningar är onda, felaktiga och därför anti-katolska. De har heller ingen aning om att dessa subversiva irrläror på ett utstuderat sätt har prackats på dem av dessa två ovan nämnda grupper av organiserade naturalister samt deras villiga agenter och sympatisörer. Första gången de stöter på fader Faheys bestridande av dessa ingrodda missuppfattningar, avfärdar många honom som en rabiat rasist eller som bäst allvarligt vilseledd. Dem som är beredda att ta sig tid och energi för att noggrant undersöka kyrkans traditionella undervisning i dessa frågor ser att fader Faheys redogörelser är sanningsenliga.

“Frihet, jämlikhet och broderskap” var stridsrop för frimurarna som var ansvariga för den franska revolutionen och det påföljande blodbad som kallas “Skräckväldet”. Frihet definierades som gränslöshet. Sann jämlikhet i egenskap av Guds barn deformerades och blev till egalitarism (utrotandet av alla distinktioner mellan individer). Broderskap blev ett substitut för nästankärlekens dygd mellan medlemmarna i Jesu Kristi mystiska kropp. Som vi redan har noterat utgör “religionsfrihet” (också kallat indifferentism) frimurarnas främsta grundsats – en av de irrläror de främjar öppet. “Åtskillnad mellan kyrka och stat” är en av frimurarnas mest diaboliska maxim, en som oavbrutet upprepas av sekularisterna i deras försök att utrota kyrkans gudagivna rätt till inflytande över den statliga maktens lagar och handlingar. Föreställningen – förespråkad av den revolutionära protagonisten Jean Jacques Rousseau – att politisk makt utgår från folket snarare än sänker sig till mänsklig auktoritet från Gud, var den sanna ordningens inversion. Denne franske frimurare var tillsammans med cynikern Voltaire de främsta propagandisterna för tanken om “makt till folket”.

Ocker, tidigare definierat som oskälig hög ränta för lån, särskilt lån till individer och familjer för köp till livets nödtorft, utgör grunden för Amerikas nutida ekonomi. Rikedoms eftersträvas för rikedoms skull. Sant ägande av egendom är i praktiken omöjligt (som ekonomen Douglas Casey nyligen sa, “Om du tror att du äger ditt hus, prova att inte betala skatt”). Familjer har lurats med löften om välstånd till att överge livet på landet eller drömmen om det. Inget av detta har hänt av slump. Kyrkan varnade oss i sin visdom för dessa faror under många generationer. Nu bevittnar vi frukten av dessa vanföreställningar. Både nationalskulden och personskulderna överskrider idag alla tidigare nivåer i historien.

Fader Fahey är mycket noggrann med att korrekt beskriva judarnas ständiga arbete med att underminera kristna samhällen och ersätta Kristi kungadöme med den sionistiska messianska staten. Med hjälp av påvarnas och kyrkomötenas skrifter lägger han omsorgsfullt och tydligt ut kyrkans lära angående behandlingen av judar och deras omvändelse till tron. “Å ena sidan strävar påvarna efter att skydda judarna från fysiskt våld och för att upprätthålla respekt för deras familjeliv och deras religionsutövning, såsom mänskliga personers liv och religionsutövning. Å andra sidan strävar de oupphörligen med att skydda kristna från den judiska naturalismens kontamination samt försöker hindra judar från att få kontroll över kristna”. Kyrkans viktigaste uppgift beträffande judarna är att arbeta för deras omvändelse till den katolska kyrkan och att de accepterar Kristi kungadöme på jorden. “Vi får aldrig glömma det [att Jesus och jungfru Maria var judar och att Jesu individualitet kom från judarna] eller tillåta oss hemfalla åt hat mot judarna som nation. Vi måste alltid komma ihåg att Han vill dra dem till övernaturliga föreningen med Sig själv, vilket de förkastar”.

Som en ganska ironisk twist anklagar Sandra Meisel i den ovan nämnda artikeln i Crisis Magazine fader Fahey för antisemitism. Hon citerar definitionen av “antisemitism” som den beskrivs av den judiska historikern Leonard Dinnerstein: “Fientliga uttryck mot eller negativt beteende mot individer eller grupper på grund av deras judiska tro eller arv”. Efter att fader Fahey korrekt definierar antisemitism som hat eller orättvis behandling av judar på grund av deras ras eller religion, fortsätter han med att förklara vad judar menar med termen. “Antisemitism är det ord som används av judar för att beteckna varje form av motstånd mot dem själva och de strävar ihärdigt med att associera irrationalitet och brist på balans med termen. De vill bevisligen att världen ska betrakta varje person som motsätter sig judiska pretentioner som mer eller mindre mentalt rubbad”. Det är slående likt den av Leonard Dinnerstein givna definitionen. Faktum är att Dinnersteins definition och Meisels diatrib klart bevisar fader Faheys poäng – judarna använder ordet “antisemit” som en nedsättande term på varje person som gör motstånd mot dem och deras planer för den kristna världen på något sätt överhuvudtaget.

Upprepade gången uppmanar fader Fahey medlemmarna i Kristi mystiska kropp att be och arbeta för judarnas omvändelse. Han frågar tillspetsat: “Om ett stort antal judar ärligt mottog den sanne Messias och använde all den outsläckliga energi och orubbliga envishet för tillkommelsen av Kristi konungadöme, med vilken de idag motarbetar Hans styre, skulle inte världens omvändelse då uppnås snabbare?”

Vad ska dagens katoliker göra?

Katoliken av idag som läser fader Fahey tvingas stanna upp och reflektera över – 1) Kyrkans och statens roller, 2) Kyrkans sociallära, 3) Kristi konungadöme och 4) de organiserade naturalisterna inklusive judarna, frimurarna samt deras agenter i massmedia, internationella finanserna och regeringen. Om han är en seriös och eftertänksam katolik kommer läsaren att känna sig uppmanad att studera vidare, särskilt påvarnas skrivelser (före andra vatikankonciliet). Ju mer han förstår sanna katolska sociala principer, ju mer kommer han att inse hur fruktansvärt djup klyftan är mellan kyrkan och det moderna samhället,  särskilt för amerikaner som lever på 2000-talet. När man betänker förödelsen i Kristi mystiska kropp själv som har vållats av den organiserade naturalismens krafter är det lätt att bli överväldigad. Idag bevittnar vi fullbordandet av fader Faheys observation: “Det är goda män, en gång goda, fortfarande goda måste vi hoppas, som skall utföra Antikrists arbete och ånyo så tragiskt korsfästa Herren…Kom ihåg detta tecken i den yttersta tiden, att denna bedräglighet kommer från goda män som befinner sig på fel sida”. Som fader Fahey med eftertryck beskriver det: “Det är ett utmaning till den katolska kyrkan till duell på liv och död”.

Fader Fahey beskriver tydligt den traditionella läran om förhållandet mellan Kristi mystiska kropp och resten av samhället. “Dessa två samhällen [kyrka och stat] är självständiga och självförsörjande, var och en i sin egen sfär, så att ingen direkt underordnad ställning finns mellan dem. Det finns däremot en indirekt underordnad ställning. Eftersom båda har jurisdiktion över samma subjekt, människan, kan det ibland hända att andliga och världsliga intressen kolliderar, och när detta händer måste det andliga intresset och det samhälle som styr dem segra, då kyrkan är det högre, ädlare och viktigare”.

Med dessa saker i åtanke, vad ska dagens katoliker göra? “Vår huvudsakliga plikt som katoliker inför denna naturalism är, som alltid, att stärka våra andliga liv genom att gestalta våra liv så att vårt medlemskap i Kristi mystiska kropp blir alltings ledmotiv”. Fader Fahey beskriver sättet att gå till väga på om vi ska uppnå något mått av framgång i kampen för att återetablera Kristi konungadöme på jorden. Vi måste träda in på arenan och bekämpa fienden ansikte mot ansikte. Katoliker måste vinna över icke-katoliker till tron genom “redigheten i deras moral och integriteten i deras liv”. Vi måste ha samma mål i sikte och likheter i alla planer för handling. Katoliker måste därför stå enade när kyrkans intressen står på spel, även om de kan vara av olika meningar i frågor av sekundär betydelse. Vi måste undvika de två brottsliga överdrifterna hos svaga katoliker – världslig försiktighet (ofta mjuk apostasi) och på den andra extrema sidan, falskt mod.

I sin essä A Brief Sketch of My Life Work, ger fader Fahey oss essensen i vår kamp för att återetablera Kristi konungadöme i dessa yttersta tider. Han hänvisar läsaren till True Devotion to Mary av St. Louis Marie de Montfort. I denna “betonar [St. Louis] vår allraheligaste Moders två funktioner, den positiva att göra vår Herre känd och den negativa att föra krig mot Hans fiender”. Fader Fahey rekommenderar att vi mediterar över följande stycke ur True Devotion to Mary:

“Maria måste manifesteras mer än någonsin genom sin barmhärtighet, makt och nåd i dessa yttersta dagar: Hennes barmhärtighet i föra tillbaka och kärleksfullt välkomna de arma vilseledda syndare som kommer att omvändas och komma tillbaka till den katolska kyrkan. Hennes makt mot Guds fiender, avgudadyrkare, schismatiker, muhammedaner, judar och människor förhärdade i gudlöshet, som kommer att resa sig i fruktansvärda uppror för att förföra alla dem som motsätter sig dem och få dem att falla för löften och hot. Hon måste också manifesteras genom sin nåd när hon inspirerar och bär upp Jesu Kristi tappra soldater och trogna tjänare, som skall strida för Hans intressen.

Och slutligen måste Maria vara fruktansvärd för djävulens och hans lakejer, som en armé i slagordning, framför allt i dessa yttersta tider eftersom djävulen, i vetskap om att han bara har lite tid och nu mindre än någonsin, för att fördöma själar och öka sina ansträngningar och strider. Inom kort kommer han att få till stånd grymma förföljelser och kommer att lägga fruktansvärda snaror för Marie trogna tjänare och sanna barn vilka han finner svårare att fördärva än andra”

Det är vårt ansvar: Att ägna oss åt att försvara Kristkonungens rättigheter och kämpa för att etablera Hans kungadöme genom att underkasta oss Jungfru Marie obefläckade hjärta i heligt slaveri. Det börjar med vår personliga helgelse. Om vi inte befinner oss i den heliggörande nådens tillstånd måste vi se till att vi rättar till detta genom god bikt. Våra huvudsakliga vapen är bön och bot. Vi måste dagligen offra allt – våra böner, gärningar, glädjeämnen, tankar och lidande – till vår Fru som gör med dem vad hon önskar. Vi måste bönfalla henne att be för Amerikas omvändelse och restaureringen av Kristi konungadöme på jorden – den katolska kyrkan. Låt oss göra en kraftansträngning för att gå i mässan så ofta vi bara kan och låt oss inte försumma att be rosenkransen heller, vilket vår Fru begär att vi gör. Om vi ska vara effektiva i våra ansträngningar att restaurera Kristi konungadöme måste vi be den heliga rosenkransen varje dag, om möjligt tillsammans i våra familjer, för hennes obefläckade hjärtas seger.

Låt oss slutligen ge av oss själva, inte bara av våra böner. Låt oss bli aktiva, fromma, trogna och praktiserande katoliker. Den moderna tidsålderns apostlar bör inkludera “arbetaren, handelsmän och arbetsgivare”. Detta åsyftar oss, lekmännen. Låt oss leda genom vårt exempel och vår nästankärlek till våra katolska bröder och systrar såväl som alla andra vi stöter på under dagen. Fader Fahey menade att katoliker måste vara aktiva, både politiskt och socialt. “Om inte Kristi föreskrifter, lära och exempel troget följs av alla i det offentliga och privata livet kan inte fred värd namnet uppnås, och särskilt inte Kristi frid som är önskvärd i allra högsta grad”. Låt oss påverka lagstiftarna till att stifta rättfärdiga lagar, om vi kan. Låt oss lobba för att politiker och folk i massmedia gör gott snarare än ont. Låt oss bidra med vår tid och våra pengar till detta heliga ändamål – korståget för att återupprätta Kristi konungadöme. “Det är oändligt mycket bättre att gå under i strid för den intakta sanningen än att vinna en skenbar seger genom att kompromissa med den”.

Må vår allraheligaste Moder, fruktansvärd som en armé satt i slagordning, be för oss, leda oss och skydda oss i vår kamp för att återupprätta den rättmätiga ordningen såsom den grundades av hennes gudomliga Son på jorden, i sin mystiska kropp, kyrkan.

Källa: http://catholicism.org/catholic-world-of-fahey.html

Översättning: Anton Assarsson


Responses

  1. Fint översatt artikel!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: